Til hovedinnhold

Legetjenester

Kommunene har ansvaret for tilgjengelig legehjelp til alle i kommunen, inkludert fastlegeordningen og legevakt. Helse- og omsorgsdepartementet, KS og Legeforeningen reetablerte trepartssamarbeidet i 2017, for å styrke samarbeidet om fastlegeordningen.

Artikler

Rapport om spesialistutdanning for allmennleger: Krevende for kommunene

- Vi må komme oss bort fra detaljstyring og rigide krav som er lite hensiktsmessig og som hemmer innovasjon og fremtidig rekruttering til allmennlegetjenesten, sier Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS om en ny rapport om spesialistutdanningen.

Lønn og inntekter for fastleger

Avhengig av organisasjonsform har fastleger inntekter fra blant annet lønn og godtgjørelse fra kommunen, basistilskudd, refusjoner og egenandeler.

Dette tjente næringsdrivende fastleger i 2020

Selvstendig næringsdrivende fastleger hadde i 2020 en gjennomsnittlig bruttoinntekt på 1,898 mill. Bruttoinntekten er det legen sitter igjen med etter at driftskostnadene er betalt.

KS i møte med ekspertutvalget

Regjeringens hurtigarbeidende ekspertutvalg, som ser på tiltak for å bedre fastlegeordningen, har nylig hatt møte med Legeforeningen, KS og Oslo kommune. KS opplever at partene i stadig større grad har en felles virkelighetsforståelse.

Kommunene har store merkostnader med fastlegeordningen

Det er anslått at kommunene i fjor hadde 813 millioner kroner i merkostnader knyttet til fastlegeordningen, viser nye beregninger. – Dette er midler som kunne vært brukt til andre formål, sier styreleder i KS Gunn Marit Helgesen.

Kommunene kan forlenge vikaravtaler med leger

En midlertidig forskriftsendring åpner for at vikariater med fastleger som ikke har gjennomført LIS1 eller norsk turnustjeneste kan forlenges fram til 31. desember 2023.

Trenger nytt fundament i fastlegeordningen

KS har tatt opp med regjeringen at det må bygges opp et mer solid fundament for å bevare fastlegeordningen. I dag koster det for mye for kommunene å rekruttere og beholde fastleger.

Veileder om fastlegers deltakelse i helsefellesskap

KS og Legeforeningen har i fellesskap laget en veileder om fastlegers deltakelse i helsefellesskap. Veilederen gir anbefalinger om oppnevning, rolle og honorering av fastleger i helsefellesskapene som nå etableres i mange opptaksområder i helseforetakene.

Fakta om legenes arbeidstid

KS og Legeforeningen er enige i at fastleger jobber mye. Her følger noen fakta om legenes arbeidstid.

Forskning og utredning

Legeavtaler

Legene er dels selvstendig næringsdrivende, dels tilsatte i kommunen. Tre avtaler regulerer legetjenesten i kommunen: SFS 2305 (Kommunelegeavtalen), ASA 4310 (rammeavtalen) og ASA 4301 (statsavtalen).

Mer om legetjenester

Les flere artikler

KONTAKT