Legetjenester

Kommunene har ansvaret for tilgjengelig legehjelp til alle i kommunen, inkludert fastlegeordningen og legevakt. Helse- og omsorgsdepartementet, KS og Legeforeningen reetablerte trepartssamarbeidet i 2017, for å styrke samarbeidet om fastlegeordningen.

Dette tjente næringsdrivende fastleger i 2020

Dette tjente næringsdrivende fastleger i 2020

Selvstendig næringsdrivende fastleger hadde i 2020 en gjennomsnittlig bruttoinntekt på 1,898 mill. Bruttoinntekten er det legen sitter igjen med etter at driftskostnadene er betalt.

KS i møte med ekspertutvalget

KS i møte med ekspertutvalget

Regjeringens hurtigarbeidende ekspertutvalg, som ser på tiltak for å bedre fastlegeordningen, har nylig hatt møte med Legeforeningen, KS og Oslo kommune. KS opplever at partene i stadig større grad har en felles virkelighetsforståelse.

Kommunene har store merkostnader med fastlegeordningen

Kommunene har store merkostnader med fastlegeordningen

Det er anslått at kommunene i fjor hadde 813 millioner kroner i merkostnader knyttet til fastlegeordningen, viser nye beregninger. – Dette er midler som kunne vært brukt til andre formål, sier styreleder i KS Gunn Marit Helgesen.

Kommunene kan forlenge vikaravtaler med leger

Kommunene kan forlenge vikaravtaler med leger

En midlertidig forskriftsendring åpner for at vikariater med fastleger som ikke har gjennomført LIS1 eller norsk turnustjeneste kan forlenges fram til 31. desember 2023.

Trenger nytt fundament i fastlegeordningen

Trenger nytt fundament i fastlegeordningen

KS har tatt opp med regjeringen at det må bygges opp et mer solid fundament for å bevare fastlegeordningen. I dag koster det for mye for kommunene å rekruttere og beholde fastleger.

Veileder om fastlegers deltakelse i helsefellesskap

Veileder om fastlegers deltakelse i helsefellesskap

KS og Legeforeningen har i fellesskap laget en veileder om fastlegers deltakelse i helsefellesskap. Veilederen gir anbefalinger om oppnevning, rolle og honorering av fastleger i helsefellesskapene som nå etableres i mange opptaksområder i helseforetakene.

Fastlegenes arbeid med vaksinasjon mot covid-19

Fastlegenes arbeid med vaksinasjon mot covid-19

KS har fått spørsmål om hvilke regler som gjelder når kommunene ønsker å involvere fastlegene i vaksinearbeidet. Her gir vi en oversikt over de mest sentrale bestemmelsene, og vi gir noen anbefalinger.

Fakta om legenes arbeidstid

Fakta om legenes arbeidstid

KS og Legeforeningen er enige i at fastleger jobber mye. Her følger noen fakta om legenes arbeidstid.

Lønn og inntekter for fastleger

Lønn og inntekter for fastleger

Avhengig av organisasjonsform har fastleger inntekter fra blant annet lønn og godtgjørelse fra kommunen, basistilskudd, refusjoner og egenandeler.

Forskning og utredning

Legeavtaler

Legene er dels selvstendig næringsdrivende, dels tilsatte i kommunen. Tre avtaler regulerer legetjenesten i kommunen: SFS 2305 (Kommunelegeavtalen), ASA 4310 (rammeavtalen) og ASA 4301 (statsavtalen).

Mer om legetjenester

Vil gjenskape tilliten til fastlegeyrket

Vil gjenskape tilliten til fastlegeyrket

Helseministeren måtte svare for løfter gitt i opposisjon da hun møtte legeforeningen, KS og kommunene til debatt om fastlegeordningen i Arendal. I panelet var det enighet om å gjenskape tilliten til fastlegeyrket.

- Vi må få tilbake troen på fastlegeordningen

- Vi må få tilbake troen på fastlegeordningen

KS er svært fornøyd med at regjeringen har bedt et ekspertutvalg se på fastlegeordningen. - Det er helt nødvendig for å snu en negativ utvikling. Vi må få tilbake troen på fastlegeordningen, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

Det haster med godkjenning av dansk legeutdanning

HØRING

Det haster med godkjenning av dansk legeutdanning

Leger utdannet i Danmark må kunne jobbe i norske kommuner uten krav om dobbel turnus. Kommunene mangler fastleger, og utfordringene forverres av strenge regler om godkjenning av utenlandsk utdanning.

Kommuner kan søke om introduksjonsavtaler i allmennmedisin

Kommuner kan søke om introduksjonsavtaler i allmennmedisin

Kommuner som sliter med stadig utskifting av leger kan søke om introduksjonsavtaler. De gir kommunen mulighet til å tilrettelegge slik at legen kan bli spesialist i kommunen, og med det bidra til økt stabilitet og kvalitet i legetjenestene.

En vanskelig kabal

KRONIKKER

En vanskelig kabal

Legeforeningen og KS forhandler om vilkårene i fastlegeordningen, men rammebetingelsene som staten gir gjennom lover, forskrifter og finansiering, gir en «kabal som ikke går opp».

Staten må sikre fastlegeordningen

PRESSEMELDINGER

Staten må sikre fastlegeordningen

Fastlegeordningen vil rakne om det ikke kommer kraftfulle tiltak raskt. Det er på tide at Stortinget og regjeringen tar grep, mener KS.

Les flere artikler

KONTAKT