Legetjenester

Kommunene har ansvaret for tilgjengelig legehjelp til alle i kommunen, inkludert fastlegeordningen og legevakt. Helse- og omsorgsdepartementet, KS og Legeforeningen reetablerte trepartssamarbeidet i 2017, for å styrke samarbeidet om fastlegeordningen.

Prisnivå ved overdragelse av fastlegehjemler

Prisnivå ved overdragelse av fastlegehjemler

KS får ofte spørsmål om hvilket prisnivå som gjelder når kommunene løser inn hjemler fra selvstendig næringsdrivende fastleger. I denne artikkelen presenteres data fra 2020.

Veileder om fastlegers deltakelse i helsefellesskap

Veileder om fastlegers deltakelse i helsefellesskap

KS og Legeforeningen har i fellesskap laget en veileder om fastlegers deltakelse i helsefellesskap. Veilederen gir anbefalinger om oppnevning, rolle og honorering av fastleger i helsefellesskapene som nå etableres i mange opptaksområder i helseforetakene.

ALIS–kontorene (allmennleger i spesialisering)

ALIS–kontorene (allmennleger i spesialisering)

Opprettelsen av de regionale ALIS-kontorene er et av tiltakene i Handlingsplanen for allmennlegetjenesten 2020–2024. Handlingsplanen er blitt til i dialog med Legeforeningen, KS, Oslo kommune og HOD. Tiltaket ble iverksatt våren 2020.

Fastlegenes arbeid med vaksinasjon mot covid-19

Fastlegenes arbeid med vaksinasjon mot covid-19

KS har fått spørsmål om hvilke regler som gjelder når kommunene ønsker å involvere fastlegene i vaksinearbeidet. Her gir vi en oversikt over de mest sentrale bestemmelsene, og vi gir noen anbefalinger.

Staten må sikre fastlegeordningen

PRESSEMELDINGER

Staten må sikre fastlegeordningen

Fastlegeordningen vil rakne om det ikke kommer kraftfulle tiltak raskt. Det er på tide at Stortinget og regjeringen tar grep, mener KS.

Nasjonal ALIS-konferanse 2021

Nasjonal ALIS-konferanse 2021

Årets nasjonale ALIS-konferanse skal gå av stabelen 21. oktober 2021 på Nationaltheatret Konferansesenter i Oslo.

Ny kartlegging av kommunenes subsidiering av fastlegeordningen

Ny kartlegging av kommunenes subsidiering av fastlegeordningen

For fjerde gang gjennomfører KS nå en kartlegging av hvor mye kommunene subsidierer fastlegeordningen med for å beholde og rekruttere fastleger. Formålet er å få oppdaterte tall og å vurdere om det har vært endring over tid.

Bruker en halv milliard på å beholde fastlegene

Bruker en halv milliard på å beholde fastlegene

8 av 10 kommuner subsidierer fastlegeordningen, primært for å rekruttere og beholde leger. I 2019 kostet det kommunene 520 millioner kroner, anslår ny rapport fra IPSOS og Samfunnsøkonomisk analyse, utført for KS.

Legevakt for fremtiden

Legevakt for fremtiden

Målet med legevaktpilotene er å finne løsninger som gjør legevaktarbeidet mindre belastende, samtidig som innbyggerne får et bedre tilbud. – Dette er viktige og interessante forsøk, som vi må lære av, sier direktør for arbeidsliv i KS, Tor Arne Gangsø.

Fakta om legenes arbeidstid

Fakta om legenes arbeidstid

KS og Legeforeningen er enige i at fastleger jobber mye. Her følger noen fakta om legenes arbeidstid.

Lønn og inntekter for fastleger

Lønn og inntekter for fastleger

Avhengig av organisasjonsform har fastleger inntekter fra blant annet lønn og godtgjørelse fra kommunen, basistilskudd, refusjoner og egenandeler.

Forskning og utredning

Allmennlegetjenesten - et skritt på veien

PRESSEMELDINGER

Allmennlegetjenesten - et skritt på veien

Regjeringen har lagt fram en handlingsplan for allmennlegetjenesten. KS mener den inneholder mye bra, men savner en avklaring om kommunenes sørge-for-ansvar og en diskusjon om formålet med takstsystemet.

Legeavtaler

Legene er dels selvstendig næringsdrivende, dels tilsatte i kommunen. Tre avtaler regulerer legetjenesten i kommunen: SFS 2305 (Kommunelegeavtalen), ASA 4310 (rammeavtalen) og ASA 4301 (statsavtalen).

Mer om legetjenester

Les flere artikler

KONTAKT