Legetjenester

Kommunene har ansvaret for tilgjengelig legehjelp til alle i kommunen, inkludert fastlegeordningen og legevakt. Helse- og omsorgsdepartementet, KS og Legeforeningen reetablerte trepartssamarbeidet i 2017, for å styrke samarbeidet om fastlegeordningen.

Fastlegenes arbeid med vaksinasjon mot covid-19

Fastlegenes arbeid med vaksinasjon mot covid-19

KS har fått spørsmål om hvilke regler som gjelder når kommunene ønsker å involvere fastlegene i vaksinearbeidet. Her gir vi en oversikt over de mest sentrale bestemmelsene, og vi gir noen anbefalinger.

Bruker en halv milliard på å beholde fastlegene

Bruker en halv milliard på å beholde fastlegene

8 av 10 kommuner subsidierer fastlegeordningen, primært for å rekruttere og beholde leger. I 2019 kostet det kommunene 520 millioner kroner, anslår ny rapport fra IPSOS og Samfunnsøkonomisk analyse, utført for KS.

Kompetansekrav for legevaktsleger

Kompetansekrav for legevaktsleger

- For kommunene betyr de økte kompetansekravene at flere av legevaktlegene må ha bakvakt. Dette vil gi kommunene økte utgifter. Det øker også vaktbelastningen for de legene som settes opp på bakvakt, sier avdelingsdirektør for helse og velferd, Åse Snåre.

Legevakt for fremtiden

Legevakt for fremtiden

Målet med legevaktpilotene er å finne løsninger som gjør legevaktarbeidet mindre belastende, samtidig som innbyggerne får et bedre tilbud. – Dette er viktige og interessante forsøk, som vi må lære av, sier direktør for arbeidsliv i KS, Tor Arne Gangsø.

Legevakt må prioriteres

KRONIKKER

Legevakt må prioriteres

Hvis målet er å redde fastlegeordningen må vi se på legenes totale arbeidsbelastning. Regjeringen må derfor prioritere legevakt i arbeidet med handlingsplanen for allmennlegetjenesten.

Fakta om legenes arbeidstid

Fakta om legenes arbeidstid

KS og Legeforeningen er enige i at fastleger jobber mye. Her følger noen fakta om legenes arbeidstid.

Lønn og inntekter for fastleger

Lønn og inntekter for fastleger

Avhengig av organisasjonsform har fastleger inntekter fra blant annet lønn og godtgjørelse fra kommunen, basistilskudd, refusjoner og egenandeler.

Allmennlegetjenesten - et skritt på veien

PRESSEMELDINGER

Allmennlegetjenesten - et skritt på veien

Regjeringen har lagt fram en handlingsplan for allmennlegetjenesten. KS mener den inneholder mye bra, men savner en avklaring om kommunenes sørge-for-ansvar og en diskusjon om formålet med takstsystemet.

Legeavtaler

Legene er dels selvstendig næringsdrivende, dels tilsatte i kommunen. Tre avtaler regulerer legetjenesten i kommunen: SFS 2305 (Kommunelegeavtalen), ASA 4310 (rammeavtalen) og ASA 4301 (statsavtalen).

Mer om legetjenester

Veiviser for lokal forskrift

Veiviser for lokal forskrift

Når kommuner skal igangsette tiltak for å hindre smittespredning, må det gjøres en rekke vurderinger. Her er oversikt over sentrale problemstillinger som kommunene må ta stilling til ved innføring av tiltak, inkludert eksempler på tiltak og forskrifter.

Fakta om fastlegeordningen og legevakt

Fra 26. oktober streiker Legeforeningen. KS er enig i at noen fastleger har for stor vaktbelastning og at vi må gjøre noe med det. Derfor vil KS lage et nytt og bedre legevaktsystem, som både sikrer innbyggerne legevakt og legene gode arbeidsforhold.

Meklingsløsning mellom KS og Akademikerne, Legeforeningen sier nei

PRESSEMELDINGER

Meklingsløsning mellom KS og Akademikerne, Legeforeningen sier nei

KS og Akademikerne kommune anbefaler meklerens forslag til løsning i årets tariffoppgjør. Legeforeningen sier nei til forslaget, men så langt er ingen tatt ut i streik.

Oppfordrer alle kommuner til å svare på undersøkelse om fastlegeordningen

Oppfordrer alle kommuner til å svare på undersøkelse om fastlegeordningen

I disse dager sendes det ut en ny undersøkelse som skal kartlegge kommunenes egenfinansiering av fastlegeordningen. Det er tredje gang IPSOS gjør denne undersøkelsen for KS. Alle kommuner oppfordres til å gi sine svar.

Kommunene tar stort smittevernansvar

KRONIKKER

Kommunene tar stort smittevernansvar

Covid19-pandemien er ikke over før vi har en vaksine. I tiden fremover er kommunene sentrale i å få kontroll over smittespredningen i Norge.

Legevaktarbeid under koronautbruddet

Legevaktarbeid under koronautbruddet

Oppdatert 05.05.2020 KS oppfordrer til å finne gode og fleksible løsninger i samråd med de ansatte for å ivareta hensynet til smittevern, drift og de ansatte selv.

Les flere artikler

KONTAKT