Til hovedinnhold

Legetjenester

Kommunene har ansvaret for tilgjengelig legehjelp til alle i kommunen, inkludert fastlegeordningen og legevakt. Helse- og omsorgsdepartementet, KS og Legeforeningen reetablerte trepartssamarbeidet i 2017, for å styrke samarbeidet om fastlegeordningen.

Artikler

Foto: Shutterstock

Ny tvisteløsningsnemnd for overdragelse av fastlegepraksis

Legeforeningen og KS har i fellesskap etablert en ny nemnd for prisfastsettelse ved overdragelse av privat fastlegepraksis.

Foto: Fafo

Rapport om spesialistutdanning for allmennleger: Krevende for kommunene

- Vi må komme oss bort fra detaljstyring og rigide krav som er lite hensiktsmessig og som hemmer innovasjon og fremtidig rekruttering til allmennlegetjenesten, sier Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS om en ny rapport om spesialistutdanningen.

Foto: Flickr

Lønn og inntekter for fastleger

Avhengig av organisasjonsform har fastleger inntekter fra blant annet lønn og godtgjørelse fra kommunen, basistilskudd, refusjoner og egenandeler.

Foto: Shutterstock

Dette tjente næringsdrivende fastleger i 2020

Selvstendig næringsdrivende fastleger hadde i 2020 en gjennomsnittlig bruttoinntekt på 1,898 mill. Bruttoinntekten er det legen sitter igjen med etter at driftskostnadene er betalt.

Foto: Molde kommune

KS i møte med ekspertutvalget

Regjeringens hurtigarbeidende ekspertutvalg, som ser på tiltak for å bedre fastlegeordningen, har nylig hatt møte med Legeforeningen, KS og Oslo kommune. KS opplever at partene i stadig større grad har en felles virkelighetsforståelse.

Foto: Mostphotos

Kommunene har store merkostnader med fastlegeordningen

Det er anslått at kommunene i fjor hadde 813 millioner kroner i merkostnader knyttet til fastlegeordningen, viser nye beregninger. – Dette er midler som kunne vært brukt til andre formål, sier styreleder i KS Gunn Marit Helgesen.

Foto: Shutterstock, Irenaphoto

Kommunene kan forlenge vikaravtaler med leger

En midlertidig forskriftsendring åpner for at vikariater med fastleger som ikke har gjennomført LIS1 eller norsk turnustjeneste kan forlenges fram til 31. desember 2024.

Foto: Helse- og omsorgsdepartementet

Trenger nytt fundament i fastlegeordningen

KS har tatt opp med regjeringen at det må bygges opp et mer solid fundament for å bevare fastlegeordningen. I dag koster det for mye for kommunene å rekruttere og beholde fastleger.

Foto: Feber Design

Veileder om fastlegers deltakelse i helsefellesskap

KS og Legeforeningen har i fellesskap laget en veileder om fastlegers deltakelse i helsefellesskap. Veilederen gir anbefalinger om oppnevning, rolle og honorering av fastleger i helsefellesskapene som nå etableres i mange opptaksområder i helseforetakene.

Foto: Mostphotos

Fakta om legenes arbeidstid

KS og Legeforeningen er enige i at fastleger jobber mye. Her følger noen fakta om legenes arbeidstid.

Forskning og utredning

Legeavtaler

Legene er dels selvstendig næringsdrivende, dels tilsatte i kommunen. Tre avtaler regulerer legetjenesten i kommunen: SFS 2305 (Kommunelegeavtalen), ASA 4310 (rammeavtalen) og ASA 4301 (statsavtalen).

Mer om legetjenester

Foto: Mostphotos

Ny kommunelegeavtale

Legeforeningen og KS ble enige om en ny kommunelegeavtale i meklingen i hovedtariffoppgjøret. Denne artikkelen omtaler de viktigste endringene.

Foto: Try

Norge trenger flere fastleger

I 2001 ble fastlegeordningen innført i Norge og alle innbyggere fikk egen allmennlege. I dag sliter mange kommuner med å rekruttere nok fastleger. Årsaken er endringer i samfunnet, befolkningen, og i den øvrige helse- og omsorgstjenesten.

Foto: Shutterstock

HØRING

Høringssvar om gjennomgang av allmennlegetjenesten

Ekspertutvalget leverte i april sin rapport med 59 forslag til tiltak for å sikre en framtidsrettet og mer bærekraftig kommunal legetjeneste. KS har levert høringssvar med kommentarer til alle de foreslåtte tiltaksområdene.

Foto: KS

PRESSEMELDINGER

Styrkingen av fastlegefinansieringen er positivt

- En styrking på 720 millioner kroner årlig er gledelig og etterlengtet. Regjeringen viser med dette at de satser på fastlegeordningen, sier styreleder i KS Gunn Marit Helgesen.

Foto: Mostphotos

Fastlegeordningen i Trøndelag

Hvilket handlingsrom har kommunene til å finne løsninger på utfordringene i fastlegeordningen, hva bør kommunene gå sammen om og hva bør nasjonale myndigheter bidra med? Det forsøker denne rapporten å svare på.

Foto: Mostphotos

Midlertidig endring i kompetansekrav til lege i vakt

Det midlertidige unntaket i kompetansekrav på legevakt forlenges til 31. desember 2024. Unntaket betyr at kommunene selv vurderer om lege som har gjennomført LIS1 trenger bakvakt.

Les flere artikler

KONTAKT