I 2020 ble det innført nye kompetansekrav i akuttmedisinforskriften. Kommunene fikk plikt til å sette inn ekstra lege i bakvakt hvis legevaktlegen ikke oppfylte nye detaljerte krav. Dermed må ofte to leger ha vakt, også når det er liten eller ingen aktivitet. Kravet om ekstra bakvakt har skapt vanskeligheter, særlig for små kommuner hvor det er få leger som inngår i legevaktordningen.

Både Legeforeningen og KS har bedt regjeringen vurdere baktvaktkravet.

Forskriftskrav gjelder likt, uansett hvordan kommunen ser ut og hvilke konsekvenser det får. Når krav blir utformet såpass detaljert som i akuttmedisinforskriften, begrenses rommet for lokal tilpasning. Forskriften legger opp til at det er tilstrekkelig at kommunen orienterer statsforvalteren. Det er en tydeliggjøring av kommunens eget ansvar for å sikre faglig forsvarlighet.

Om forskriftsendringen

Endringen gjelder fra 30. april 2021 og fram til 31. desember 2024.

Kommunen trenger ikke å sette inn bakvakt for leger som har gjennomført første del av spesialistutdanningen (LIS1). Det er opp til kommunen selv å vurdere om kravet til forsvarlighet er oppfylt.

Lenke til akuttmedisinforskriften