Stortinget skal den 19. mai behandle et representantforslag om å godkjenne leger utdannet i Danmark.  

KS støtter representantforslaget fullt ut og mener det haster med en endring. Kommuner fra ulike deler av landet, har kontaktet KS. De beskrive de alvorlige konsekvensene som praktiseringen av dagens regelverk får for legetilbudet til innbyggerne.

Trenger flere leger

Mange kommuner har i dag problemer med å rekruttere leger, og må derfor bruke vikarer. Stadig flere kommuner melder også om problemer med å få tak i vikarer. Situasjonen forverres av at kommunene ikke har lov til å forlenge vikaravtaler med erfarne leger utdannet i Danmark.

Eksempler

Følgende eksempler er typiske for kommuner som har vikarer utdannet i Danmark. Vi kunne presentert langt flere saker. Begge eksemplene er basert på henvendelser til KS det siste året.

Liten kommune, Nord-Norge: Kommunen har tre fastlegehjemler. Én hjemmel er ubesatt og én har i overkant av ett år vært besatt av vikar utdannet i Danmark.  Begge de to ledige legestillingene lyses ut med jevne mellomrom, men kommunen lykkes ikke i å få kvalifiserte søkere. Den danske vikaren blir av kommunene vurdert som svært kompetent. Legen ønsker å fortsette, men kommunen har ikke lov til å ansette vedkommende, og har i utgangspunktet heller ikke lov å tilby vikariat ut over ett års varighet. I forbindelse med pandemien har kommunen mulighet til å forlenge vikarperioden til 1.juli 2022, men etter denne datoen er det slutt, og kommunen må på nytt finne en midlertidig løsning.

Konsekvensen for innbyggerne er større ustabilitet i fastlegeordningen.

Stor kommune, Viken: Alle fastlegehjemler er besatt, men kommunen har hatt store utfordringer med å organisere en god legetjeneste på sykehjemmet. Kommunen har forståelse for at fastlegenes arbeidsmengde er stor, og har derfor valgt å opprette en egen legestilling på sykehjemmet, slik at fastlegene kan prioritere egne listeinnbyggere. Kommunene lyktes ikke å få en formelt kvalifisert lege til sykehjemmet i første omgang, men har inngått en vikaravtale med lege utdannet i Danmark. Legen har flere års erfaring fra arbeid med eldre både i Danmark og i Norge, og ønsker på sikt et spesialiseringsløp, men er ikke motivert for å starte med 1,5 år i LIS1-stilling. Legen ønsker å fortsette som sykehjemslege, men vikariatet kan maksimalt vare fram til 1.juli 2022.  Kommunen må da lyse ut stillingen på nytt. Hvis det ikke kommer formelt kvalifiserte søkere, må det på nytt inngås vikaravtale. Alternativt må kommunen pålegge fastlegene en deltidsstilling på sykehjemmet.

Konsekvensen er større press på fastlegeordningen og en mer ustabil legetjeneste for beboerne på sykehjemmet.

Lenkeblokk Icon Forslaget som er sendt å høring