Mange kommuner har problemer med å rekruttere leger, og må derfor bruke vikarer. Etter gjeldende forskrift har kommunene begrenset mulighet til å inngå vikariater på mer enn ett års varighet, uansett hvor stor legemangelen er. I forbindelse med pandemien og flyktningsituasjonen i Europa har forskriften åpnet for at vikariater kan forlenges til 1. juli 2022. Regjeringen sendte i april ut en høringssak med forslag om å åpne for forlengelser til 31. desember 2022.

-Jeg er fornøyd med at regjeringen har lyttet på KS, og nå åpner opp for at kommunene kan forlenge vikariater ut 2023, det vil si ett år lengre enn det opprinnelige forslaget, sier Tor Arne Gangsø, områdedirektør for arbeidsliv i KS. – Dette kan bidra til å lette noe av presset på kommunenes legetjenester. - Men jeg vil samtidig understreke at kommunene trenger forutsigbare løsninger. Det er derfor avgjørende at regjeringen forsterker sitt arbeid med å øke kommunenes tilgang på leger.

Ett av flere aktuelle tiltak er, etter KS mening, å gi leger utdannet i utlandet en enklere mulighet til å jobbe i Norge. KS støttet i den forbindelsen et representantforslag til Stortinget om å godkjenne leger utdannet i Norge. Følgende vedtak ble fattet den 24. mai 2022:

Stortinget ber regjeringen så raskt som mulig utrede å endre spesialistforskriften § 18 første ledd for å åpne for at leger som har gjennomført praktisk tjeneste i et annet EU-/EØS-land, etter søknad og konkret vurdering av læringsmål kan få godkjent hele eller deler av den praktiske tjenesten som LIS1-tjeneste, samtidig som LIS1-ordningen sikres og opprettholdes. Regjeringen bes komme tilbake til Stortinget på egnet måte innen utgangen av 2022.

KS' innspill til Stortingsbehandlingen

Andre aktuelle lenker:

Helfo: https://www.helfo.no/korona/lege-uten-godkjent-lis1-eller-norsk-turnustjeneste

KS høringssvar: https://www.ks.no/horingssvar/horingssvar-forslag-til-midlertidige-endringer-i-kompetanseforskriften-og-trygderefusjonsforskriften/