KS og Legeforeningen mener at gjennomføringen av disse anbefalingene vil kunne bidra til bedre pasientopplevelser, bedre kvalitet og pasientsikkerhet for befolkningen, og til å skape en god samhandlingskultur mellom virksomheter i kommunal helse- og omsorgstjeneste. Vi har lagt vekt på å peke på gode løsninger innenfor rammene av gjeldende avtale– og regelverk.

  • Vår første anbefaling er at kommunens helseledelse og legene sammen bør ha en prosess hvor de etablerer og oppdaterer en plan for legetjenesten.
  • Vår andre anbefaling er at kommunens helseledelse og legene bør samarbeide om hensiktsmessig bruk av lokale aktivitets- og kvalitetsdata som forbedrings- og ledelsesverktøy.
  • Vår tredje anbefaling er at de økonomiske forholdene i samarbeidet mellom kommunene og fastlegene bør være klarlagt i forkant av plan- og systemarbeidet.

Anbefalingene ble presentert på fastlegekonferansen 5. desember.

- Lytt til de unge legene
- Fastlegene har en nøkkelrolle i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Fastlegeordningen har i stor grad vært en suksess. Samtidig har helse- og omsorgstjenestene vært gjennom en rivende utvikling i løpet av de årene ordningen har fungert, sier direktør for arbeidsliv i KS, Tor Arne Gangsø. 

I dag er det mulig å løse mange oppgaver i kommunene som tidligere måtte løses i spesialisthelsetjenesten. Kommunale øyeblikkelig hjelp døgntilbud, tjenester innenfor rus og psykiatri og andre komplekse sykdomstilstander er eksempler på dette. I takt med samfunnsutviklingen øker befolkningens forventninger til helsetjenestene.

- Denne utviklingen har skjedd uten større endringer i rammeverket for fastlegeordningen, og systemet har nå kommet i ubalanse. Det er derfor behov for å se på fastlegeordningen med nye øyne, sier Gangsø.

Mange fastleger rapporterer om at de har for stort arbeidspress.

- Kommunene er bekymret for at dette kan føre til rekrutteringssvikt og at erfarne fastleger vurderer å slutte. Skal kommunene klare å bli en attraktiv arbeidsplass i konkurranse med sykehusene er det helt nødvendig at kommunene lytter til hva de unge legene mener er viktig for at deres arbeidshverdag skal være god og faglig spennende. Den beste måten å gi de erfarne legene en nødvendig avlastning på, er å snu utviklingen slik at de unge legene ønsker å jobbe som fastleger, sier Gangsø.