Helse- og omsorgsministeren inviterte nylig KS og legeforeningen til seminar om fastlegeordningen. I seminaret var KS tydelige på at kommunene opplever det stadig mer utfordrende å ivareta sitt sørge-for-ansvar. KS mener det er behov for å iverksette tiltak innenfor fem hovedområder:

1. Arbeidsoppgaver som ivaretar en forsvarlig arbeidstidsordning for legene.
2. Samlet vurdering av hele den akuttmedisinske kjeden.
3. Statlig rammeverk og finansiering må støtte to likeverdige modeller – næringsdrift og fastlønn.
4. En enklere og mer attraktiv vei inn til fastlegeyrket.
5. Gode rammer for samhandling og teamarbeid

- Vi opplever at vi er kommet til en større grad av felles forståelse, og vi setter stor pris på statsrådens arbeid med å sikre en bærekraftig allmennlegetjeneste framover. Det er viktig at fastlegeordningen i fremtiden ivaretar hensyn til tre parter; pasientene, legene og kommunene, sier områdedirektør i KS Tor Arne Gangsø.

Næringsdrift og fastlønn

Åtte av ti fastleger er i dag næringsdrivende. Dette fungerer godt i mange tilfeller, men det er også kommuner som stadig oftere tyr til ulike supplerende økonomiske virkemidler for å få næringsmodellen til å fungere. Det er i tillegg et økende antall leger som foretrekker å være ansatt framfor næringsdrivende.

KS mener det bør være to hovedmodeller i fastlegeordningen, næringsdrift eller ansettelse. Begge modeller må være utformet slik at de gir insentiver til effektiv utnyttelse av fastlegenes tid. 

I dag har kommunene begrenset mulighet til å omgjøre hjemler fra næringsdrift til fastlønn ved ledighet i fastlegehjemler. For KS er det avgjørende at kommunene har tilstrekkelig handlingsrom til å kunne organisere fastlegetjenesten for å oppfylle sitt lovpålagte ansvar, og det anbefales en endring i fastlegeforskriften som gir kommunene mulighet til omgjøring.

Rekruttering og legevakt

Kommunene har ambisjoner utover å rekruttere og beholde leger. Fremtidens fastlegeordning må være organisert slik at kommunene kan sørge for helhetlige helse- og omsorgstjenester.

- Det er grunn til å se nærmere på hvilke arbeidsoppgaver fastlegene skal ha, og legge til rette for muligheter til ansettelser med regulert arbeidstid, hvor legevakt og andre allmennoppgaver inngår, sier Gangsø.

Ekstra midler på statsbudsjettet for 2022 til kommuner hvor legene har særlig høy vaktbelastning er positivt, men KS mener det er nødvendig med varige løsninger som kan avlaste fastleger på legevakt.

Sammen med Legeforeningen, vil KS jobbe for at legevakt regnes som en offentlig allmennmedisinsk oppgave, og at legevakt ikke kommer på toppen av en allerede svært presset fastlegehverdag.  Det vil kreve flere leger i kommunene og at staten går inn med nødvendige forskriftsendringer og finansiering.

Les brev fra KS om videreutvikling av fastlegeordningen