Det er slått fast i avtalen mellom regjeringen og KS om helsefellesskap at fastleger skal delta på alle tre nivåer i helsefellesskapene, partnerskapsmøtet, strategisk samarbeidsutvalg og faglige samarbeidsutvalg. Målet er å bidra i planlegging og utvikling av helhetlige tjenestetilbud til fire prioriterte pasient- og brukergrupper.

Oppnevning

KS og Legeforeningen anbefaler at forslag til representanter baseres på den allerede etablerte strukturen Lokalt samarbeidsutvalg for fastlegeordningen (LSU). Kommunene oppnevner representanter.

Representasjon

Fastleger som deltar i helsefellesskap forutsettes også å delta i forberedende aktiviteter, for eksempel møter og annen dialog som sekretariatet har ansvar for på vegne av kommunene i helsefellesskapet.

Arbeidsmengden for fastleger forventes å være større på nivå 2 og 3 i modellen. Antallet fastleger som skal delta på disse nivåene vil være avhengig av hvilke utviklingsområder det til enhver tid arbeides med.

Oppnevnte fastlegers rolle

Fastlegene som oppnevnes er representanter for fastlegetjenesten i kommunene. Representasjon i helsefellesskapene er ikke en tillitsvalgtoppgave. Fastlegererepresentantene skal gi innspill på selvstendig grunnlag på alle tre nivåer.

Godtgjøring til oppnevnte fastleger

Kommunene honorerer fastlegerepresentanter for arbeidet de gjør i helsefellesskapene. Arbeidet inkluderer møter, formøter, reisetid og saksforberedelse.

De økonomiske forholdene og omfanget av fastlegenes representasjon bør være klarlagt i forkant av oppnevnelse og deltakelse i helsefellesskap. Partene anbefaler at disse inngår som en del av de kostnadene kommunene i opptaksområdet skal dekke i fellesskap.

Generelt om ledelse og planarbeid i fastlegeordningen

KS og Legeforeningen har utviklet tre anbefalinger for ledelse av legetjenesten i kommunene som gir et godt grunnlag for arbeidet i helsefellesskapene.

Partene mener anbefalingene vil, uavhengig av kommunestørrelse, kunne bidra til bedre pasientopplevelser, bedre kvalitet og pasientsikkerhet for befolkningen og bidra til å skape en god samhandlingskultur mellom virksomheter i kommunal helse- og omsorgstjeneste.

Se veilederen