Helseledernettverket i Trøndelag satte ned en arbeidsgruppe som i høst har sett på hvilke virkemidler man har for å finne løsninger på utfordningene innen fastlegeordningen som ikke innebærer at man bruker kommunale midler til en merfinansiering av en statlig finansiert fastlegeordning.

Fremtidens fastlegeordning må legge til rette for økt arbeidsdeling og samarbeid om oppfølging av pasienter med langvarige og sammensatte behov. Man bør unngå insentiver som fremmer lange lister og kort tid pr konsultasjon. Det bør være statlig finansering av fastlegeordningen som dekker de faktiske kostnadene, uavhengig av om legen er selvstendig næringsdrivende eller fastlønnet.  

Kommunene trenger en fastlegerodning som er innlemmet i de øvrige kommunale helse- og omsorgstjenstene, og som har kapasitet til samhandling.

Arbeidsgruppen foreslår konkrete tiltak for den enkelte kommune og hva kommunene bør gå sammen om å gjøre i form av å utarbeide en felles bærekraftig rekrutteringspolitikk, og hvordan man sammen med helseforetakene kan se på tiltak for rekruttering av LIS1.

I tillegg trekkes det blan annet frem hva nasjonale myndigheter bør prioritere av tiltak, og sentralt her er at den statlige finansieringen må dekke kostnadene til fastlegeordningen, og det bør legges til rette for økt arbeidsdeling og samarbeid om oppfølging av psienter med langvarige og sammensatte behov.

Last ned rapporten om fatslegesituasjonen i Trøndelag (pdf)