Statistisk Sentralbyrå (SSB) har undersøkt fastlegenes inntekter og kostnader i 2020. Ved utgangen av året hadde Norge 4 930 fastleger. De fleste, omkring 85 prosent, var selvstendig næringsdrivende.  

SSB bruker begrepet bruttoinntekt om det beløpet fastlegen sitter igjen med etter at drifts-/kontorkostnader til praksisen er betalt. Det vil si at tallene for de næringsdrivende legenes inntekter langt på vei kan sammenliknes med ordinær lønnsinntekt.

Blant et representativt utvalg av 3 066 næringsdrivende fastleger viser undersøkelsen at:

  • Fastleger med færre enn 750 pasienter hadde en inntekt på 1,619 mill., mens fastleger med 1 500 eller flere pasienter hadde en inntekt på 2,548 mill.
  • Fastleger i kommuner med 5 000 eller færre innbyggere hadde en inntekt på 2,050 mill., mens i kommuner med flere enn 5 000 innbyggere var inntekten på 1,890 mill.
  • Mannlige fastleger tjente i gjennomsnitt 359 000 mer enn kvinnelige.

Næringsdrivende fastlegers inntekter består hovedsakelig av egenbetaling fra pasienter, refusjoner fra folketrygden og basistilskudd fra kommunen. I tillegg har mange fastleger lønnsinntekt fra kommunene for arbeid på legevakt eller fra andre offentlige legeoppgaver som sykehjem og helsestasjoner. Alle disse inntektene inngår i bruttoinntekten.

Tabell 1: Bruttoinntekt i 2020 for næringsdrivende fastleger. Kilde: SSB, Fastlegers inntekter og kostnader 2020, tabell 3.12

Gruppe Antall fastleger Bruttoinntekt Næringsinntekt Lønnsinntekt
I alt 3 066 1 898 000 1 573 000 225 000
LISTELENGDE . . . .
0 - 749 pasienter 256 1 619 000 1 075 000 457 000
750 - 999 pasienter 788 1 656 000 1 307 000 289 000
1000 – 1 249 pasienter 1 051 1 857 000 1 551 000 186 000
1 250 – 1 499 pasienter 694 2 078 000 1 820 000 155 000
1500 eller flere pasienter 277 2 548 000 2 251 000 156 000
KOMMUNESTØRRELSE . . . .
Opptil 5000 innbyggere 149 2 050 000 1 443 000 558 000
5 001 eller flere innbyggere 2 917 1 890 000 1 579 000 208 000
29 år og yngre 19 1 683 000 1 336 000 315 000
30 - 55 år 2 180 1 849 000 1 537 000 254 000
55 - 66 år 716 1 978 000 1 671 000 160 000
67 - 69 år 118 2 216 000 1 669 000 121 000
70 år og eldre 33 2 415 000 1 577 000 50 000
KJØNN . . . .
Menn 1 707 2 057 000 1 663 000 250 000
Kvinner 1 359 1 698 000 1 459 000 194 000

Figur 1: BruttoinntektFigur 2: Inntekter og kostnaderLes mer:

SSB: Fastlegers inntekter og kostnader 2020 (pdf)

KS: Lønn og inntekter for fastleger