– At regjeringen varsler betydelig mer penger til allmennlegetjenesten i denne planen kan hindre at kommunenes subsidiering av ordningen fortsetter å øke. Det er bra at basisfinansieringen og grunntilskuddet øker. Og handlingsplanen har gode tiltak, både for den enkelte lege og for kommunene. Det gjelder både satsingen på ulike ALIS-tilbud, mer teambasert arbeid og tiltak for bedre pasientbehandling av utsatte grupper. Men det er fortsatt en vei å gå, og vi vil følge utviklingen nøye, sier styreleder i KS, Bjørn Arild Gram.

KS har deltatt i arbeidet gjennom trepartssamarbeidet, og gjennom vurderingsgrunnlag og evalueringsgrunnlag for planen.

Avklaring om ansettelser

KS har ønsket en tydelig avklaring av at kommunens sørge-for-ansvar også innebærer myndighet til fritt å endre fra avtalebaserte legetjenester til ansettelser, der hvor det ikke er mulig å skaffe nye leger ved salg av eksisterende praksis. 

- For å sikre et helhetlig helsetilbud må kommunen ha nok handlingsrom til å organisere helse- og omsorgstjenestene ut fra lokale behov. Denne tydeliggjøringen har vi ikke fått. Den er heller ikke omtalt i handlingsplanen, sier Bjørn Arild Gram.

KS mener det er behov for en diskusjon om takstsystemet, og hvilke mål som skal oppnås.

Regjeringen varsler i planen at det skal foretas en gjennomgang av takstsystemet. Vi mener det er behov for en gjennomgang med mål om å forenkle systemet. Søkelyset må rettes mot hvordan man kan bidra til å rette opp der hvor innsatsen i dag ikke er god nok, for eksempel når det gjelder forebygging og bedre oppfølging av pasienter med sammensatte og omfattende behov.

Mangler diskusjon om legevakt

KS mener det burde vært rom for å diskutere utfordringene knyttet til Legevakt-tjenesten i arbeidet med handlingsplanen. Regjeringen har i stedet valgt å nedsette en ekspertgruppe.

- Vi forutsetter at ekspertgruppen får en solid representasjon fra kommunesektoren, som er eksperter på de organisatoriske og økonomiske utfordringene knyttet til legevakt.

Les regjeringens Handlingsplan for allmenlegetjenesten 2020-2024