Til hovedinnhold

Heltid

Høy andel deltidsansatte er en av de største utfordringene norske kommuner har som arbeidsgiver. Å bygge heltidskultur innebærer å tenke nytt rundt hvordan tjenestene og arbeidstiden organiseres. Heltidskultur må først og fremst etableres lokalt.

Artikler

Lovendringer for å oppnå mer heltid

Fra 1. januar 2023 fikk arbeidsmiljøloven nye regler.

HØRING

KS ønsker flere heltidsstillinger, men ingen lovfesting

KS er enig i at faste hele stillinger skal være hovedregelen i arbeidslivet, men går imot forslaget fra regjeringen om en lovfesting av en heltidsnorm, og en drøftings- og dokumentasjonsplikt ved ansettelse i deltidsstillinger.

Utlysning av heltidsstillinger

Utlysning av heltidsstillinger

En del av løsningen for å realisere heltidskultur, er å lyse ut hele stillinger. Her får dere presentert verktøy, tips og råd for å realisere og operasjonalisere en utlysningspraksis som understøtter en heltidskultur.

FoU: Utlysningspraksis er viktig for heltidskultur

Utlysningspraksis kan gjøre det vanskelig å etablere heltidskultur. Det er imidlertid mulig å endre praksis. Ny FoU gir gode råd.

Utlysningspraksis – en barriere for heltidskultur

KS inviterte til webinar 5. november om lansering av et nytt verktøy. Verktøyet kan brukes av lokale parter i sitt arbeid med heltidskultur generelt, og det er spesielt knyttet til utlysning av stillinger i kommunesektoren.

Det store heltidsvalget 2021 – signert heltidserklæring

En fornyet erklæring om heltid, «Det store heltidsvalget», er signert av KS, Fagforbundet, Norsk sykepleierforbund, Delta og FO.

Partssamarbeid om heltid

Partssamarbeid om heltid

KS, Fagforbundet, Delta og Norsk Sykepleierforbund arbeider sammen for å utvikle en heltidskultur i helse- og omsorgssektoren. En heltidskultur er avgjørende for å sikre kvalitet, bedre arbeidsmiljø og tilstrekkelig kompetanse i tjenestene.

Tørn – Sammen om fremtidens helse og omsorg

Tørn – Sammen om fremtidens helse og omsorg

Tørn-prosjektet gjør forsøk med organisering av oppgavene i kommunenes omsorgstjenester. Det handler om å skape gode brukeropplevelser gjennom riktig kompetanse til riktig tid – og med heltidskultur i bunn.

Nyttige veiledere og verktøy i heltidskulturarbeidet

For å bistå lokale parter i arbeidet med å utvikle en heltidskultur, er det utviklet flere verktøy og veiledere til hjelp.

Tid for heltid

At mange jobber deltid er en av de største utfordringene norske kommuner har som arbeidsgivere. I denne filmen får du se at det både er nødvendig og mulig å skape en heltidskultur i sektoren. Det er flere veier til målet, men løsningene må finnes lokalt.

Ledelse og organisering

Ledelse og organisering

Som leder er du en sentral rollemodell og kulturskaper i organisasjonen. God ledelse handler om å legge til rette for mestring, motivasjon og bidra til at medarbeiderne opplever å få brukt og utviklet egen kompetanse.

Arbeidsmiljø og HMS

Arbeidsmiljø og HMS

Arbeidsmiljøet handler om hvordan man organiserer, planlegger og gjennomfører arbeidet. Arbeidsmiljøet er forskjellig fra arbeidsplass til arbeidsplass og påvirker arbeidstakernes helse, jobbengasjement og virksomhetens resultater.

Best sammen - partssamarbeid om arbeidsmiljø

Best sammen - partssamarbeid om arbeidsmiljø

Partene i kommunal sektor har god tradisjon i å samarbeide om et godt arbeidsmiljø. Vi kaller dette samarbeidet «Best sammen». Det handler om organisering, planlegging og gjennomføring av arbeidet. Dette er forskjellig fra arbeidsplass til arbeidsplass.

Arbeidsgivermonitoren

Arbeidsgivermonitoren

Kommunesektorens arbeidsgivermonitor er en statistikkpublikasjon som beskriver utviklingen og tilstanden på aktuelle arbeidslivstema i sektoren. Monitoren har også nøkkeltall for hver enkelt kommune og fylkeskommune.

Mer om heltid

Ringerike kommune er med i Tørn: - Godt partssamarbeid er en avgjørende suksessfaktor

Vi befinner oss på Hvelven omsorgssenter ved Hønefoss i Ringerike kommune. Langs fargerike korridorer med flott veggkunst er det plassert 20 pasientrom, og vi blir ønsket velkommen av den lokale prosjektgruppen i Tørn-arbeidet.

Omstilling i arbeidslivet

Vedvarende begrenset tilgang på arbeidskraft er en av de viktigste samfunnsutfordringene vi må løse.

Forskning og fakta om heltid

Vi vet at det er behov for et mangfold av tiltak og virkemidler, og at det ikke er et fasitsvar. Vi har forskning som belyser dette fra ulike sider. Her har vi samlet rapporter og noen artikler fra forskere som er sentrale på dette feltet i Norge.

Landsstyret: Meir heiltid fremjar kvalitet i tenestene

Endringar i befolkningssamansetjinga vil krevja endringar i framtidas helse- og omsorgsteneste. Behovet for tenester vil auka som følgje av at det blir fleire eldre. Vi vil ha eit enormt behov for tilstrekkeleg arbeidskraft og kompetanse i tenestene.

Diskuterte heltid med arbeidsministeren

Hvordan skape heltidskultur, var tema da politisk ledelse i KS møtte arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie til bilateralt konsultasjonsmøte mandag.

Se data for din kommune og fylkeskommune

Her kan du se hvordan kommuner og fylkeskommuner opplever – og jobber med – tema som ledelse, kompetanse, rekruttering, sykefravær, heltid, innovasjon og digitalisering. Hver kommune kan sammenliknes med landsgjennomsnittet, fylket og nabokommunene.

Les flere artikler

KONTAKT