Ledelse og organisering

Som leder er du en sentral rollemodell og kulturskaper i organisasjonen. God ledelse handler om å legge til rette for mestring, motivasjon og bidra til at medarbeiderne opplever å få brukt og utviklet egen kompetanse.

Webinar med rapportlansering: Hvilke rammevilkår har ledere for å utøve ledelse?

Webinar med rapportlansering: Hvilke rammevilkår har ledere for å utøve ledelse?

23. juni 2020 avholdt KS et webinar om hvordan lederspenn, bemanning og kapasitet legger rammer for lederrollen. Her kan du se opptak av arrangementet.

Lederspennet påvirker lederrollen

Lederspennet påvirker lederrollen

Mange faktorer er med på å sette krav og rammebetingelser til lederrollen i kommunesektoren. Én slik faktor er lederspennet – tallet på ansatte en leder har ansvar for. En ny forskningsrapport fra NORCE gir oppdatert kunnskap om dette.

Lederutdanning gir tryggere ledere

Lederutdanning gir tryggere ledere

En evaluering av den nasjonale lederutdanningen for primærhelsetjenesten viser at de som har deltatt på utdanningen føler seg tryggere i lederrollen og har fått større faglig tyngde. Noen opplever også stor endring i lederstil.

Et vellykket 10-FAKTOR-arbeid

Et vellykket 10-FAKTOR-arbeid

Hvordan blir 10-FAKTOR en suksess? Hvordan kan HR-avdelingen bidra inn i arbeidet, i hvilke faser gjør dere hva, og hvilken rolle skal lederne ha? Her har vi samlet stoff om 10-FAKTOR som vi håper dere kan ha nytte av i eget arbeid.

10-FAKTOR

10-FAKTOR er et verktøy for utvikling av ledere, medarbeidere og organisasjonen.

Lederutfordringer i digitale omstillingsprosesser

Lederutfordringer i digitale omstillingsprosesser

Det er viktig at lederne tar aktivt eierskap til prosessen når kommuner skal bli mer digitale. Samtidig må alle ansatte bli involvert i prosessen, og det må være rom for ildsjeler og endringsagenter. Det viser en rapport laget på oppdrag fra KS.

Fakta om lederstillinger i kommunal sektor

Ledergalopp

Ledergalopp

Du som rådmann inviteres sammen med toppledergruppen din for å styrke deres kompetanse på innovasjons- og digitaliseringsledelse. Ledergaloppen gir deg kompetansen du trenger, konkrete verktøy og dere får gjennomført et case sammen.

Arbeidsgivermonitoren

Arbeidsgivermonitoren

Kommunesektorens arbeidsgivermonitor er en statistikkpublikasjon som beskriver utviklingen og tilstanden på aktuelle arbeidslivstema i sektoren. Monitoren har også nøkkeltall for hver enkelt kommune og fylkeskommune.

Mer om ledelse og organisering

Samarbeid om varslingssaker i Rogaland

Samarbeid om varslingssaker i Rogaland

Kommunene i Rogaland har samarbeidet om å lage en felles veileder for håndtering av varslingssaker. Utgangspunktet er felles begrepsforståelse, kompetanse og god praksis.

OU-midlene - orientering og generelle retningslinjer

OU-midlene - orientering og generelle retningslinjer

Arbeidsgivers andel av OU-midlene fordeles av KS og skal gå til arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling.

Fremtidens arbeidsliv

Fremtidens arbeidsliv

Arbeidslivet preges av raske omstillinger med vedvarende mangel på kvalifisert arbeidskraft. Da blir det avgjørende å finne nye måter å løse oppgavene på. I tillegg må vi involvere medarbeiderne slik at de tar eierskap i utviklingen.

Nytt felles topplederprogram for spesialist- og kommunehelsetjenesten

Nytt felles topplederprogram for spesialist- og kommunehelsetjenesten

De regionale helseforetakene og KS har signert avtale med BI om å utvikle og gjennomføre et nytt felles topplederprogram for ledere i spesialisthelsetjenesten og kommunale helse- og omsorgstjenester. Det første kullet starter høsten 2020.

Søk på nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten

Søk på nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten

Nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten er et samarbeid mellom KS og Helsedirektoratet. Utdanningen har fokus på ledelse, endringsledelse og innovasjon. Målgruppen er enhets- og virksomhetsledere i kommunesektoren, inkludert tannhelsetjenesten.

Seminar om 10-FAKTOR som lederverktøy

Seminar om 10-FAKTOR som lederverktøy

Mestringsorientert ledelse er nøkkelen for å utvikle gode ferdigheter innen ledelse og for å få medarbeiderne til å lykkes. 17. januar arrangerer KS, KF og KS Agenda seminar med temaet 10-FAKTOR og ledelse.

Les flere artikler

KONTAKT