Kommunal sektor får nå større mulighet til å ansette personer i utenforskap i kommunale jobber.

Tor Arne Gangsø

Kvalifikasjonsprinsippet sikrer at den som er best kvalifisert for stillingen ansettes, og bygger på grunnleggende og ulovfestede prinsipper om likebehandling, rettferdighet og saklighet i ansettelsesprosessene i offentlig sektor. Prinsippet, som har lovs rang, skaper utfordringer for kommuner og fylkeskommuner når de skal ansette personer som står utenfor arbeidslivet i kommunale jobber. Det viser både forskning og erfaring fra mange kommuner, blant annet fra KS-prosjektet Inn i jobb.

Lenkeblokk Icon Brev fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet: Ansettelse av personer med nedsatt funksjonsevne og fravær fra arbeid, utdanning og opplæring i kommunal sektor

KS har utfordret

Staten har flere muligheter i sitt regelverk som ikke kommunal sektor har. KS har sammen med flere kommuner utfordret dette, og det har vi nå omsider fått gjennomslag for!

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har i brev til KS uttalt følgende:

«Departementet ser at det i enkelte tilfeller kan være hensiktsmessig å gjøre begrensede unntak fra kvalifikasjonsprinsippet for å bidra til at personer med nedsatt funksjonsevne og personer med fravær fra arbeid eller utdanning kommer i arbeid.
Det er en prioritert målsetning at alle som kan og vil jobbe, skal få mulighet til det. For å nå denne målsetningen er det både nødvendig og ønskelig at fellesskapet stiller opp med aktive tiltak for å hjelpe folk med nedsatt funksjonsevne og helsemessige utfordringer inn i arbeid.

Departementet anser det som positivt at kommunene utnytter det handlingsrommet som foreligger med hensyn til å gjøre saklige unntak fra kvalifikasjonsprinsippet til å hjelpe personer i disse gruppene inn i arbeidslivet.»

Statens ordninger, som også nå kommunal sektor har anledning til:

  • mulighet for midlertidig ansettelse i traineeordning i inntil to år for samme gruppe som nevnt over.
  • mulighet til fast ansettelse uten utlysning av deltakerne i traineeprogrammet etter endt traineeprogram.
  • og mulighet til å ansette midlertidig med lønnstilskudd i to år uten utlysning for samme gruppe som nevnt ovenfor.

Har fått rammer som gjør det mulig

- Dette er vi svært glade for, sier Tor Arne Gangsø, arbeidslivsdirektør i KS. - Kommunal sektor får nå større mulighet til å ansette personer i utenforskap i kommunale jobber. Vi som samfunn, og kommunene som arbeidsgivere, må gjøre det vi kan for å redusere utenforskapet i arbeidslivet. Til det trenger vi rammer som gjør dette mulig. Det har vi fått nå.   

KS har tidligere utledet en forståelse av handlingsrommet i kvalifikasjonsprinsippet; det er et lovlig unntak fra kvalifikasjonsprinsippet å begrense søkerkretsen ved noen stillinger til gruppen med redusert funksjonsevne eller fravær fra arbeid, utdanning eller opplæring. Forutsetningen er at dette står i rimelig forhold til det totale antallet ledige stillinger, og at det er diskutert med de tillitsvalgte.

Er fortsatt hovedregelen

- KS mener at disse forutsetningene også må gjelde for de nye rammene. Kvalifikasjonsprinsippet er fortsatt hovedregelen, og et veldig viktig prinsipp, men det kan gjøres saklige unntak for denne gruppen. Jeg understreker at det samlede antallet stillinger som øremerkes må stå i et rimelig forhold til det totale antall ledige stillinger i kommunen eller fylkeskommunen. I tillegg må antallet og hvilke stillinger forankres hos de tillitsvalgte. Dette er viktig for å lykkes med god og varig inkludering til kommunale jobber, avslutter Gangsø.

KS vil arrangere et webinar som går nærmere inn på mulighetene kommunal sektor nå har fått.
Invitasjon til dette kommer og legges ut på ks.no.