Under Arendalsuka lanserte KS sammen med Fagforbundet, NSF og Delta en ny forskningsrapport fra FAFO om utlysningspraksis i kommunene.

Du kan se lanseringen i opptak her.

Rapporten bekrefter at måten stillinger lyses ut på underbygger deltidskultur, og gjør det vanskelig å etablere heltidskultur i helse-og omsorgssektoren. Stillinger lyses ut på auto- repeat, og turnuser går i arv. Barrierene er mange, både knyttet til økonomi, organisering, helgearbeid osv.

Lenkeblokk Icon Utlysningspraksis - barriere mot heltidskultur?

Men rapporten viser også at det er mulig å endre praksis, og kommer med gode råd og anbefalinger på hva som bør gjøres. Basert på studier av kommuner som har heltidskultur høyt på agendaen, og som lykkes i å ansette i store og hele stillinger oppsummeres gode råd gjennom 6 hovedpunkter:

Hva gjør kommuner som både lyser ut og ansetter i større stillinger?

Seks punkter beskriver tiltak som ofte benyttes i kommuner som jobber systematisk for å rekruttere og beholde ansatte i store stillinger.

 1. Definere en heltidssatsning, politisk forankret med kortsiktige og langsiktige mål
  • Partssamarbeid, både strategisk og operativt (praktisk)
  • Forsterke arbeidsgiverpolitikken ved å se heltids-, kompetanse- og nærværsarbeid i sammenheng
  • Sørge for ha politiske vedtak, strategiske planer, rutiner mv i utforming og argumentasjon for store stillinger som rekrutteringsansvarlige kan støtte seg på i sitt arbeid.
  • Formulere mål og rutiner for en rekrutteringspraksis der kravene til både større stillinger og andelen eksterne utlysninger økes.
 2. Holdningsarbeid overfor ledere, ansatte og tillitsvalgte
  • Kompetanseutvikling som gir ledere faglig og «kulturell» forståelse for å praktisere heltidsnormene i rekruttering og organisering.
  • Informasjon om gevinster ved større stillinger, bedre tjenester og bærekraftige arbeidsmiljø
  • Utfordre gamle vaner og forestillinger, jf. utlysninger med desimaltall
 3. Økonomisk kompetanse og handlingsrom
  • Foreta økonomiske analyser av foreliggende og alternative bemanningsdisposisjoner, herunder overtid, høyt forbruk av vikarer
  • Gi lederne økt økonomisk og rekrutteringsmessig handlingsrom, og trygghet til å bruke dette
 4. Offensiv utlysningspraksis basert på behovsanalyse.
  • Jobbe med utlysningstekster. Søke utvidelsesmuligheter, ofte snakk små skritt.
  • Ikke hvile på turnusarv og turnusprogrammenes beregninger. Unngå utlysninger på «autorepeat»
  • Være fast i forhandlinger med søkere som vil ha lavere stillingsandel enn det som er utlyst, og unngå å lyse ut «lokkestillinger».
  • Benytte kvalitetssikringssløyfe i samarbeid med HR som etterspør heltidsutlysninger. Kvalitetssikringssløyfen bør også inkludere tillitsvalgte.
  • Vurdere om en flere ledige helsefagarbeiderstillinger kan lyses ut eksternt
 5. Gjennomgå permisjonspraksis- og praksis rundt redusert arbeidstidtid
 6. Forbedre tjenesteorganiseringen og bemanningsplanene (for større stillingsutlysninger)
  • Bruke årsplan/kalenderplan uansett hvilke turnusgrep som benyttes
  • Bruke langvakter som gir rom for store økninger i heltidsstillinger
  • Ansatte i store stillinger jobber mer i helgene
  • Ta i bruk ressursenheter med kvalifiserte heltidsansatte (ikke vikarpooler med deltidsansatte og ringe-til-vikarer)
  • Øke samarbeidet om bemanningsløsninger på tvers av tjenestesteder og -områder
  • Toppe bemanningen, basert på analyser av faktisk bemanningsbehov i løpet av et helt år. Dette inkluderer framskriving av bl.a. ferieavvikling og sykefravær
  • Kompetanseutvikling for ledere og tillitsvalgte slik at de er i stand til for å planlegge og gjennomføre tekniske grep for større stillinger