Signeringen under Arendalsuka skjedd etter at FAFO la fram ny forskning om hvordan kommunenes utlysningspraksis bidrar til å opprettholde deltidskulturen i helse- og omsorgstjenestene, og hva som kan gjøres for å endre den.

For fjerde gang undertegnet KS en felles erklæring «Det store heltidsvalget» med Fagforbundet, Norsk Sykepleierforbund og Delta. FO, som også representerer viktige yrkesgrupper i sektoren undertegnet erklæringen for første gang. Gjennom erklæringen har partene forpliktet seg til å jobbe sammen om å redusere deltidsarbeid og utvikle heltidskultur i helse- og omsorgssektoren i kommunene.

Se opptaket fra Arendalsuka i i opptak her:

Et viktig fokusområde i erklæringen er kommunenes utlysningspraksis. Partene erkjenner at det lyses ut for mange deltidsstillinger, til tross for politiske vedtak, mål og ambisjoner. Partene mener at lokale parter må diskutere egen utlysningspraksis i forbindelse med utarbeidelse av lokale retningslinjer for heltid. Partene har gått sammen for å få mer kunnskap og gode verktøy for støtte kommunene i arbeidet med å lykkes med å utlyse heltidsstillinger.

Lenkeblokk Icon «Det store heltidsvalget», er signert av KS, Fagforbundet, Norsk sykepleierforbund, Delta og FO.

Barriere mot heltidskultur?

Er utlysningspraksis en barriere mot heltidskultur?

Ja, er det korte svaret i ny forskning fra Fafo, som ble presentert. Forklaringen ligger dels i trekk ved utlysningspraksisen og dels i bakenforliggende forhold som gjør det vanskelig å lyse ut hele stillinger. Hva kan gjøres av relativt enkle tiltak i selve ansettelsesprosessen for å kunne lyse ut litt flere, store stillinger? Og hvilke forutsetninger i driften må utvikles over tid for at kommunene skal kunne lyse ut tilnærmet alle stillinger som hele?

  • Det må bli slutt på at stillinger lyses ut på «autorepeat», og bemanningsplaner «går i arv».
  • Det er behov for endring av holdninger og verdier hos politikere, ledere, ansatte og tillitsvalgte; sterk deltidskultur
  • Politikere og administrativ ledelse i en del kommuner oppfatter store stillinger som fordyrende og støtter derfor ikke i praksis tiltak for heltidskultur, selv om de på generelt grunnlag kan uttale at hele stillinger er viktig for tjenestekvaliteten. Det innebærer at ledere som skal ansette ikke har det handlingsrommet de trenger for å gjennomføre vedtatte målsettinger om heltidskultur.
  • For å kunne lyse ut et betydelig større omfang hele stillinger, må kommunene gjennomføre større organisatoriske og turnusmessige grep.
  • Det er ikke er mulig økonomisk å gi heltid til alle uten at flere jobber mer helg - hvis turnus legges opp på samme måte som i dag. Langvakter og flere helgetimer i løpet av et år er blant de mest effektive tiltakene dersom kommunene skal klare å skape flere heltidsstillinger.

Endelig rapport fra Fafo blir lagt ut på KS.no om kort tid.

Som oppfølging av rapporten blir det utviklet et verktøy kommunene kan ta i bruk for å endre sin utlysningspraksis. Verktøyet er under pilotering, og vil bli tilgjengelig for alle fra oktober 2021.