Hovedstyret i KS vedtok 5. april rammer for innholdet i høringssvaret om lovfesting av retten til heltid.

-Vi mener at forslagene ikke vil gi flere heltidsansatte. Det begrunner vi blant annet med at heltidsbestemmelsen i tariffavtalen og arbeidsmiljølovens regler om fortrinnsrett for deltidsansatte ikke har bidratt til å løse utfordringen med heltid. Rettslige reguleringer av denne typen gir ikke flere heltidsansatte, sier styreleder Gunn Marit Helgesen i KS. - Hovedutfordringen i kommunal sektor er at det fortsatt er for mange som ønsker å arbeide i deltidsstilling. Deltid utløser behov for ytterligere deltid.

Departementet vil lovfeste heltidsnorm

Bakgrunn for høringen er at Arbeids- og inkluderingsdepartementet foreslår endringer i arbeidsmiljøloven. Endringene har, ifølge departementet, som mål å øke andelen heltidsansatte. Departementet foreslår å lovfeste en heltidsnorm. Det foreslås videre en dokumentasjons- og drøftingsplikt når noen skal ansettes i deltidsstilling, som igjen vil forplikte arbeidsgiver til å dokumentere behovet for å benytte deltid, samt drøfte spørsmålet med tillitsvalgte.

Ønsker tiltak med dokumentert effekt

KS mener at sentralt trepartssamarbeid og lokalt partssamarbeid vil bidra til mer heltid og at det er viktig å se helheten i heltidstematikken. -Forskning viser at flere virkemidler, i tillegg til turnusordninger og arbeidstidsbestemmelsene, gir mer heltid. Dette må være det viktigste, sier Helgesen. KS mener at det ikke er dokumentert at departementets forslag får ønsket effekt. - Det er viktig å ha tillit til at kommunene kan løse utfordringene lokalt og i alle fall unngå pålegg om merarbeid med liten eller ingen beviselig nytte.

Blir mer dokumentasjon

Dokumentasjonsplikt for ansettelse i deltid, og de foreslåtte fortrinnsrettsreglene vil skape mer byråkrati uten å ha beviselig gevinst. Klage til tvisteløsningsnemnda vil medføre mye arbeid for arbeidsgivere som i veldig mange tilfeller ikke vil ha brutt noen fortrinnsrett.
Forslagene øker derimot de administrative byrdene for arbeidsgiver. Det skjer uten at det er grundig vurdert om tiltakene har ønsket effekt.

Hovedstyret til KS la til et siste punkt i vedtaket: Ved eventuell innføring av heltidsnorm og utvidet fortrinnsrett for deltidsansatte, må det innrettes på en slik måte at det er hensiktsmessig for kommunene og ikke medfører økt byråkrati. Det må tas hensyn til de med nedsatt arbeidskapasitet og andre som av ulike grunner står utenfor arbeidslivet.