Fakta om prosjektet

Agenda Kaupang har utført prosjektet på oppdrag fra KS. Sentrale politikere og administrasjon i seks kommuner har blitt intervjuet. Målet har vært å drøfte mulige endringer i regelverket for å gi kommunene større evne til å gjennomføre en helhetlig oppvekstpolitikk.

Kommunene har ansvar for å sikre barn gode oppvekstforhold. Det forutsetter blant annet et godt samarbeid med private barnehager. Men hvordan er dette i praksis?

Mer myndighet til å forme helhetlig oppvekstpolitikk

KS har fått undersøkt hvordan samarbeidet mellom kommunens tjenesteapparat og private barnehager kan bli bedre. I prosjektet har kommunene vurdert hvilke endringer i regelverket som kan bidra til at private barnehager blir en del av kommunens helhetlige utdannings- og oppvekstpolitikk.

En ting peker seg ut som særlig aktuell å endre: Større fullmakter til kommunen som barnehagemyndighet.

Tidligere undersøkelser viser at dagens regelverk gir kommunene begrenset mulighet til å forplikte private barnehager til å delta i tiltak, satsinger eller kompetanseheving. Kommunene godkjenner oppstart av private barnehager, men har lite innflytelse over barnehagene utover dette. Derfor ønsker ordførere og rådmenn en lovendring som gir kommunene større rett til å pålegge private barnehager å delta i kommunale samarbeid.

Tre endringsformer som kan utfylle hverandre

Barnehagene har en viktig rolle i en helhetlig oppvekstpolitikk. Tidlig innsats er både et kommunalt og et nasjonalt satsingsområde. Det kommunale tjenesteapparatet må samarbeide tett med skoler og barnehager. Klarer kommunene å få til dette samarbeidet med private barnehager? Trenger kommunene bedre virkemidler for å få med de private barnehagene i arbeidet med et godt oppvekstmiljø?

I prosjektet ble tre former for endringer i regelverket diskutert med kommunene:

Høyere minstekrav gjennom lovene:

 • Mer konkrete krav til tverrfaglig samarbeid.
 • Minstekrav til lekeareal. Gjøre om den statlige veilederen til lov eller forskrift.
 • Vedtektenes regler om prioritert opptak skal ikke gå foran barnehageloven.
 • Krav om årlig foreldreundersøkelse eller tilstandsrapport.
 • Økonomiske sanksjoner hvis kvalitetskrav brytes.

Større fullmakter til kommunene:

 • Rett til å pålegge deltakelse i tverrfaglig samarbeid.
 • Rett til å pålegge deltakelse i satsinger vedtatt av kommunestyret.
 • Rett til å pålegge foreldreundersøkelser.
 • Rett til å pålegge rutiner for kartlegging og testing av språk m.m.
 • Tidsbegrenset godkjennelse av barnehager.
 • Ikke tilskudd for barn fra andre kommuner.
 • Ikke tilskudd for barn uten rett til plass.
 • Rett til å trekke tilskudd hvis barnehagen ikke følger pålegg.

Styring gjennom kontrakter:

 • Modell med anbud.
 • Modell med fritt brukervalg.
Lenkeblokk Icon Last ned hele rapporten