Hovedstyret i KS vedtok i september 2019 at KS skulle ta en pådriverrolle for kunnskapsløftet i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Dette gjør vi ved å pilotere KSF-helse.   Kunnskapskommunen Helse Omsorg Vest fikk status som pilot for Regionalt samarbeidsorgan (RSO) vest fram til utgangen av 2021. Basert på erfaringene fra RSO vest vedtok hovedstyret i KS i januar 2021 andre fase i piloten for byggingen av KSF-strukturen. KS har finansiert satsingen og vil i løpet av 2021 bidra til oppbyggingen av pilot for RSO nord, sør, midt og øst, i tillegg til å videreutvikle piloten i vest. Oppbyggingen av de regionale samarbeidsorganene tilpasses til kommunale og regionale behov og sammensetningene og antallet regionale samarbeidsorganer vil derfor kunne variere. Videre vil KS utvikle og søke å etablere den nasjonale noden ‘Kommunenes strategiske forskningsorgan-Helse’ på bakgrunn av erfaringer i piloten.

Samarbeidsmodellen piloteres innen helse- og omsorgstjenestene men vil kunne tilpasses alle kommunale tjenesteområder på sikt, slik at helheten i kommunens tjenestetilbud ivaretas.