Den planlagte strukturen skal bestå av:

  • Kommuneklynger, som skal samle store og små kommuner og forskningsmiljøer i geografisk nærhet til hverandre. I klyngene skal kommunene arbeide med å identifisere kunnskapsbehov, og å innhente, utvikle og anvende kunnskap til beslutninger og tjenesteutvikling. En motorkommune skal ta lederskap og støtte arbeidet i en kommuneklynge, og ta initiativ ovenfor akademia. Kommuneklyngene skal utjevne forskjeller mellom små og store kommuner når det gjelder erfaring, kompetanse og ressurser til forskningssamarbeid.
  • KSF-regioner, som skal samle kommunerepresentanter og akademia i regionale samarbeidsorgan for å gi kunnskapsstøtte til kommuneklyngene. Kunnskapsstøtte kan for eksempel være metoder for kunnskapsoppsummeringer, metodevurderinger, støtte til å iverksette forskningsprosjekter og beslutningsstøtte. Kunnskapsbehov skal kunne løftes av alle deltakerne i klyngene til det regionale samarbeidsorganet, som deretter kan vurdere om eksisterende forskning er tilstrekkelig eller om det er behov for å iverksette nye forskningsprosjekter.
  • KSF nasjonalt, som skal koordinere arbeidet mellom regionene, og sørge for spredning av kunnskap nasjonalt. Det nasjonale organet kan også formidle behov og prioriteringer fra kommunene til myndighetene, og videreformidle føringer og prioriteringer i nasjonale strategier og planer.

KSF vest

Pilot-regionen KSF Vest ble iverksatt i 2020. KSF Vest bygger på erfaringer fra Kunnskapskommunen Helse Omsorg Vest, som er en kommuneklynge på helse- og omsorgsfeltet for kommuner og forskningsaktører i Bergens-området. Bergen er motorkommune for Kunnskapskommunen, og har derfor fått oppdraget med å utvikle og drifte KSF Vest. I KSF Vest er det nå etablert fire kommuneklynger der tilnærmet alle kommuner i Vestland og Rogaland deltar. Det er også etablert et regionalt samarbeidsorgan med representanter fra kommuneklyngene og seks representanter fra UH- og instituttsektoren.

KSF Vest har skapt et mer strukturert samarbeid mellom kommuner, og mellom kommuner og UH- og instituttsektoren i Vestland og Rogaland. Samarbeidet gir de FoU-ansvarlige i kommunene tilgang til kompetansen i andre kommuner, og resurser og spisskompetanse til forskningsaktørene og i de store bykommunene. Dette bruker de ansatte for eksempel når de skal vurdere forskningshenvendelser, vurdere forskningsresultater, eller i utarbeidelsen av kommuneplaner. I tillegg til dette er det iverksatt flere prosjekter under KSF Vest-piloten. Blant annet samarbeider Bergen kommune med FHI om å utvikle metodikk for kunnskapsstøtte gjennom kunnskapsoppsummeringer. Prosjektet er støttet av Norges Forskningsråd. Videre har både Bergen og Stavanger utviklet portaler og systemer for å håndtere forskningshenvendelser til kommunene. Det er også igangsatt flere forskningsprosjekter mellom kommuner og UH- og instituttsektoren finansiert av offentlige støtteordninger.

KSF Midt

Høsten 2022 ble KSF-piloten utvidet med en ytterligere region, KSF Midt. I første omgang skal KSF Midt omfatte alle kommunene i Trøndelag, med mulighet for utvidelse til Møre og Romsdal etter hvert. Trondheim kommune koordinerer. Piloten bygger på erfaringer Trondheim har med universitetskommune-samarbeidet med NTNU, TRD3.0. Universitetskommunen TRD3.0 dekker alle kommunale tjenesteområder og sju av ni fakulteter på NTNU. KSF Midt har sosial bærekraft som tematisk overbygning, som rammer inn både helse, velferd, oppvekst og opplæring. Formålet med å inkludere KSF Midt er å videreutvikle KSF som et generisk kunnskapssystem for kommunene.

Nasjonalt på vent

Det er foreløpig ikke pilotert et nasjonalt KSF-organ. I 2022 ble det startet opp et arbeid med å etablere et nasjonalt samarbeidsorgan, KSF Helse, med representanter for KSF Vest og KSF Midt, påbegynte KSF-regioner i nord og sør, og utvalgte universiteter, høyskoler og brukerorganisasjoner. KSF helse er imidlertid satt på pause i påvente av avklaringer om veien videre for KSF.

KS har også dialog med Vestvågøy, Bodø og Kristiansand kommune, som alle er pådrivere for utvikling av KSF-lignende strukturer i henholdsvis Nord- og Sør-Norge. Det gjøres mye godt arbeid for forskning og utvikling også i og rundt disse kommunene, som kan berike KSF-piloten og være grunnlag for mulig opptrapping av KSF på sikt.