Les også

Lenkeblokk Icon Kommentar i Forskning.no til statsrådens innledning under Kontaktkonferansen 2024

Slik åpnet Gunn Marit Helgesen, KS’ styreleder, sitt innlegg på Kunnskapsdepartementets kontaktkonferanse for forskning og høyere utdanning.

Kunnskapsberedskap

I statsbudsjettet bevilget regjeringen 10 millioner kroner til oppstart av Kommunenes strategiske forskningsorgan (KSF). Dette innebærer at ordningen som KS har pilotert siden 2020, kan etableres som en samarbeidsstruktur mellom kommuner og forskningsmiljøer for å samordne kunnskapsbehovet til kommuner, utvikle mer kommunerelevant forskning, og styrke spredning og bruk av ny kunnskap i kommunene.

KS har etterlyst et mer helhetlig, sektorovergripende ansvar for forskningen i kommunesektoren. I dag faller ansvaret mellom flere stoler. Sandra Borch, forsknings- og høyere utdanningsminister, oppfordrer de andre departementene til å ta et større ansvar for forskningsinnsatsen.

- Vi er nødt til å løfte forskningen inn i alle de andre fagdepartementene. Det er dette vi har prøvd å gjøre med de målrettede samfunnsoppdragene, sa hun under konferansen. Oppsummert mener Sandra Borch at vi må lage et kunnskaps- og utdanningssamfunn som har tilstrekkelig kunnskapsberedskap.

Hva er løsningen?

- Det er ikke bærekraftig å bare fortsette som før. Utfordringsbildet krever nødvendige prioriteringer nå, understreket Gunn Marit Helgesen.

Til tross for etablering av desentraliserte utdanningstilbud og nettbasert undervisning, står svært mange undervisningsplasser tomme. Dette bekymrer Gunn Marit Helgesen.

- Vi kan ikke rekruttere oss ut av følgende situasjonsbilde: 1100 ubesatte stillinger i Helse Nord, 250 ledige og ubesatte plasser på sykepleierutdanningen på de åtte utdanningsstedene i nordområdene, med både desentralisert, deltid - og digitale utdanningsløp. I tillegg er det 850 ledige sykepleierutdanningsplasser totalt sett i hele Norge.

Eskalerer

- Dette situasjonsbildet antar vi kommer til å eskalere videre til alle regioner i landet. Stadig flere vil ha behov for tjenester fra det offentlige og vi blir stadig færre til å gjøre jobben. Samtidig er 20 prosent i arbeidsfør alder hverken i jobb eller under utdanning. Aldri før har behovet for innovasjon og mer forskning i og med kommunene vært større, understreket Gunn Marit Helgesen.

Hun viste til universitets- og høgskolesektorens viktige rolle i dette.  

- Kommunene har store bemannings- og kompetansebehov som krever mer enn tilpassede utdanningstilbud. Utdanningene må tilpasses en ny type virkelighet og det må skje nær der folk bor.

Forskningen må utvikles og brukes for å tilpasse og omstille utdanningssystemet og utdanningsinnholdet til en ny virkelighet. Det er arbeidstakerne i dag som skal bidra til omstillingen. Den viktigste kapitalen vi har er alle de ansatte.

Kunnskap om hva som virker hvor

Kommunene trenger kunnskap om hva som virker, hvorfor det virker, og hvordan kunnskap kan tas i bruk for å utvikle mer bærekraftige lokalsamfunn.

- Vi trenger et realt løft i innsatsen for mer kommunerelevant forskning og innovasjon fremover i tett samhandling med kommunene selv, understreket Gunn Marit Helgesen.

Kommunenes strategiske forskningsorgan – KSF – er et viktig grep for å realisere dette. Siden 2020 har KS pilotert KSF som en samarbeidsmodell mellom kommuner og forskningsmiljøer lokalt, regionalt og nasjonalt, og erfaringene er svært lovende.

KSF styrker kommunenes arbeid med å identifisere og samordne sine kunnskapsbehov, det styrker kommunerelevant forskning, og bidrar til økt spredning og anvendelse av forskningsbasert kunnskap i kommunesektoren.

Satsing med Forskningsrådet

Forskningsrådet skal forvalte en ny satsing på 103,7 millioner kroner for mer forskning og innovasjon som styrker bærekraften i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Satsingen utvikles nå i tett samarbeid med KS og i tråd med oppbyggingen av KSF-strukturen. Dette er viktig for å sikre at midlene treffer best mulig på behovene i kommunesektoren.

I først omgang skal KSF-arbeidet være særlig rettet mot hvordan sikre bærekraft i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Samtidig kan de komplekse samfunnsutfordringene bare løses gjennom innsats også på tvers av fagsektorene. Utfordringen med ungt utenforskap er et eksempel på det. KS ønsker derfor å utvikle KSF til en landsdekkende samarbeidsstruktur for å styrke forskning i kommunene generelt – i tråd med kommunenes helhetlige samfunnsansvar.

- I denne sammenhengen er det også relevant å se fram til melding om opptakssystemet for høyere utdanning, og ikke minst gjennomgangen av forskningssystemet. KS forventer at kommunesektoren som det forvaltningsnivået som er nærmest innbyggerne, får en sentral plass i dette arbeidet. Det er viktig, understreker Gunn Marit Helgesen.