KSF bygger samarbeid mellom små og store kommuner, forskningsmiljøer og andre aktører som understøtter kunnskapsutvikling i kommunene. Samarbeidet bidrar til å samordne og prioritere kommunenes kunnskapsbehov, utvikling av mer kommunerelevant forskning, og bedre spredning og bruk av ny kunnskap i kommunene.

I statsbudsjettet for 2024 har KS fått midler til etablering, organisering og drift av KSF over Kunnskapsdepartementets og Helse- og omsorgsdepartementets budsjetter. I tillegg til å finansiere oppbygging av KSF, styrkes forsknings- og innovasjonsinnsatsen for bærekraftige kommunale helse- og omsorgstjenester med en bevilgning på 103,7 millioner kroner til en ny forsknings- og innovasjonssatsing i 2024. Forskningsrådet skal forvalte midlene. For å sikre at midlene samsvarer med behovene i kommunene, skal midlene lyses ut i dialog med KS.

Pilot siden 2020

KS har pilotert KSF siden 2020 for kommunene i Vestland og Rogaland, og for kommunene i Trøndelag fra 2022. Erfaringer fra piloten viser at KSF bidrar til å utjevne forskjeller mellom kommuner og styrker samarbeid om forskning og utdanning. Piloten for KSF ble avsluttet i 2023, og KS har ansvaret for å bygge opp KSF fra pilot til et etablert og landsdekkende kunnskapssystem for kommunene.

KS har et offensivt interessepolitisk arbeid for å styrke rammebetingelsene for forskning og innovasjon i kommunal sektor. Vi har jevnlig dialog med departementer og andre statlige myndigheter, og har blant annet en samarbeidsavtale med Forskningsrådet for å bidra til mer forsknings- og innovasjonsinnsatsen for, i og med kommunal sektor.

Mer om organisering

KSF-strukturen tilpasses lokale og regionale behov. I KSF samles kommuner i klynger sammen med akademiske partnere, kompetansesentre og brukerorganisasjoner. En motorkommune er pådriver for samarbeidet i komunneklyngen og skal bidra til nytte for alle involverte parter. Hver klynge er representert i et regionalt samarbeidsorgan for strategisk utvikling og prioritering av forsknings-, utdannings- og innovasjonssatsinger i regionen. KSF nasjonalt skal bidra til helhet og kunnskapsoverføring mellom KSF-regionene, og styrke KS sitt interessepolitiske arbeid for forskning og innovasjon for kommunesektoren.