Les komitemerknadene og høringsinnspillene her

Lenkeblokk Icon Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning

- KS mener regjeringen treffer godt med de tematiske prioriteringene og lanseringen av de to målrettede samfunnsoppdragene i Langtidsplanen, åpnet Monica Fossnes Petersson, avdelingsdirektør for innsikt og innovasjon i KS.

Det er et stort behov for tverrsektoriell innsats for å forbygge og redusere ungt utenforskap. KS har derfor tatt initiativ til et målrettet samfunnsoppdrag om» De tusen første dagene i et barns liv», og arbeider systematisk med dette i Partnerskap for radikal innovasjon. KS har tett dialog med Kjernegruppen for utsatte barn og unge.

- Vi er fornøyde med å finne problemstillingen beskrevet som et målrettet samfunnsoppdrag i Langtidsplanen, sa Monica Fossnes Petersson til Utdannings- og forskningskomiteen. .

Hun ba om  at de målrettede samfunnsoppdragene får bred politisk støtte og at det settes av penger på neste års statsbudsjett til arbeidet.

Helhetlig og kraftfull forsknings- og innovasjonspolitikk for kommunesektoren

OECDs evaluering av det norske forsknings- og innovasjonssystemet sier at det er for silobasert, og dagens forskningssystem forsterker sektoriseringen heller enn å bygge den ned. Regjeringen tar i begrenset grad inn over seg behovet for en tverrsektoriell og tverrdepartemental koordinert innsats for kommunal sektor.

KS ber om at kommunesektoren får en selvstendig plass i arbeidet når forskningssystemet skal gjennomgås, og KS ønsker å bidra i dette arbeidet.

- Kommunene står overfor formidable utfordringer fremover og trenger et kunnskapssystem som gir tjenestene oppdatert kunnskap og beslutningsstøtte, understreket Monica Fossnes Petersson.

KS finansierer i dag en pilot for utvikling av kommunenes strategiske forskningsorgan (KSF), som omtalt i Langtidsplanen. Piloten utvikler et generisk og tverrsektorielt kunnskapssystem med utgangspunkt i kommunale behov. KS ber derfor Stortinget om at det jobbes systematisk med opptrapping fra pilot til et permanent kunnskapssystem for kommunene.

Regionale, nasjonale og europeiske forsknings- og innovasjonssystemer henger sammen

-Det derfor problematisk at fylkeskommunenes rolle som regionale forskningsforvaltere og samfunnsutviklere er fraværende i Langtidsplanen, og at Regionale forskningsfond ikke nevnes, påpeker Monica Fossnes Petersson.

KS mener at det regionale nivået inngår som et vesentlig element i forsknings- og innovasjonssystemene, og at det ikke må kuttes ytterligere i Regionale Forskningsfond før hele forskningssystemet er evaluert og gjennomgått.

Tidligere nasjonale (2013) og regionale evalueringer (2021) viser at Regionale forskningsfond fungerer forberedende, komplementerende og forsterkende på nasjonale og europeiske virkemidler, og styrker koblingen til de nasjonale og internasjonale innovasjonssystemene.

Komiteen avgir sin innstilling til Stortinget innen 7. februar.