Bare 10 prosent av  helseforskningen tar for seg de kommunale helsetjenestene, til tross for at de utgjør 50 prosent av helsebudsjettet. KSF hadde som ambisjon å rette opp denne skjevheten.Kommunenes strategiske forskningsorgan (KSF) ble vedtatt opprettet på rådsmøte i HelseOmsorg21 i mars i 2017. For en periode fram til utgangen av 2018 ble KSF opprettet for å følge opp «satsingsområde Kunnskapsløft for kommunene» i HelseOmsorg21-strategien, og organet skulle sørge for styrket forskning, innovasjon og utdanning innen kommunenes helse- og omsorgstjenester.

KS ivaretok sekretariatsfunksjonen i KSF og avdelingsdirektør for Helse og velferd i KS, Åse Snåre, var nestleder i organet.

– KS vil at kommunene i likhet med spesialisthelsetjenesten skal ha et uttalt ansvar for forskning og utdanning. Dette er noe vi lenge har sett behovet for, og nå tar vi et viktig skritt i riktig retning. Dette er nybrottsarbeid! sier Åse Snåre. 

Kommunenes strategiske forskningsorgan samt observatører og sekretariat.  F.v.: Randi Eidsmo Reinertsen (SINTEF); Flemming Hegerstrøm (Hospital IT); Hilde Dorthea Grindvik Nielsen (NFR); Jon Anders Drøpping (KS); Jørund Strand (UiO); Siv Svardal (HOD); Hans Petter Torvik (Sandnes kommune); Nina Emaus (UiT); Björn Gustafsson (NTNU); Lasse Frantzen (Hdir); Nina Mevold (Bergen kommune); Finn-Hugo Markussen (KD); Åse Laila Snåre (KS); Erik Kjeldstadli (Bærum kommune); Tone Alm Andreassen (HiOA); Marit Kirkevold (UiO); Marta Ebbing (FHI) og Geir Liavåg Strand (FFO).

Skjev fordeling av forskningsmidler
KSF skal sikre at kommunene får dekket sitt behov for forskning og utvikling innen helsetjenester de har ansvaret for å levere. 

– Det er i dag en stor ubalanse i forskningsinnsatsen på kommunale helsetjenester. Mens helsekronene er delt 50–50 mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten, benyttes bare 10 prosent av forskningsfinansieringen til kommunale helsetjenester, sier Nina Mevold, leder av KSF. Hun er kommunaldirektør for helse og omsorg i Bergen kommune.

– Kort fortalt, dette vil vi jobbe for å gjøre noe med. Vårt mandat er at vi skal gi råd om hvordan kunnskapsløftet for kommunale helse- og omsorgstjenester skal organiseres. Vi har et drøyt år på oss, så vi må være effektive. Vi har fått en svært kompetent og godt sammensatt gruppe. 

Slik fordeler vi pengene vi bruker på helse og på forskning på helse i Norge. Illustrasjon: Nina Mevold.

Kommunene må dele kunnskap
– Det er viktig at KSF er opprettet. Forskningsbasert kunnskap om- og i helse- og omsorgstjenestene i kommunene er mangelvare i dag, og det er behov for økt kunnskap, utvikling og innovasjon, sier Geir Liavåg Strand, som er oppnevnt av Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO). Han har tidligere jobbet som oppdragsforsker, og er i dag organisasjonssjef i Gloppen kommune. 


Geir Liavåg Strand er oppnevnt av Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) til KSF.

Kommuneoverlege i Sandnes, Hans Petter Torvik, er klar på hvorfor KSF er viktig.

– Jeg mener at forskning, fornying, utvikling og utdanning henger sammen. Det er nødvendig at vi forsker på effektene av det vi gjør. Vi trenger å prøve ut hva som fungerer, i kontrollerte former. Samtidig er det viktig at KS satser på at kunnskap kan deles. Kommunene må bidra til å dele kunnskap, og det er viktig at kommunene selv er med på å bestemme hva som er målet med forskningen på primærhelsetjenesten.

Råd med tung kompetanse
KSF består av 11 personer med kommunal erfaring eller kompetanse innenfor helse- og forskningsfeltet, deriblant rådmenn, kommuneoverleger, forskere innenfor feltet fra fagmiljøene på NTNU, UiO, HiOA og UiT, samt representanter fra Folkehelseinstituttet og brukerorganisasjonene. 

I tillegg vil observatører fra næringslivet, Forskningsrådet, instituttsektoren, Direktoratet for e-helse, Helsedirektoratet, Helse og omsorgsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Kunnskapsdepartementet være til stede på og bidra i møtene.

– KS er spesielt glade for at Nina Mevold har takket ja til å lede dette utvalget. Hun har bakgrunn fra Universitetssektoren, og som kommunaldirektør i Bergen, kjenner hun kommunenes behov godt, sier Åse Snåre.

– Vi visste at hun var rett kvinne for denne jobben. 

 

Fakta

Om KSF:

  • KSF skal være pådriver og bidra til å videreutvikle og ivareta behov for forskning, innovasjon og utdanning for og med kommunene/kommunehelsetjenesten.
  • KSF er et rådgivende organ, som rapporterer til HO21-rådet.
  • En hovedoppgave i interimperioden er å gi råd om en hensiktsmessig organisering av regionale samarbeidsorganer for forskning, innovasjon og utdanning, og delta i å etablere disse samarbeidsorganene.
  • KSF opprettes i første omgang som et interims organ for perioden 01.08.2017–31.12.2018.
  • Består av seks representanter fra kommunesektoren, utpekt av KS; fem representanter oppnevnt av Universitets- og høgskolerådet (UHR); én brukerrepresentant og én representant fra Folkehelseinstituttet. KS er sekretariat for KSF.
  • Observatører: observatør fra næringslivet; observatør fra Helsedirektoratet; observatør fra Forskningsrådet; observatør fra Direktoratet for e-helse; observatør fra SO-ene/NSG; observatør fra instituttsektoren; observatør fra HOD; observatør fra KD; observatør fra NFD.

KSF skal:

  • Ivareta kommunesektorens definerte forsknings, -innovasjons- og utdanningsbehov.
  • Dekke kunnskapssvake områder innen kommunenes helse- og omsorgstjenester, herunder helseutdanningenes læringsmål knytta til kommunal sektor.
  • Koordinere de regionale samarbeidsorganene (når disse er etablert).
  • Stimulere til nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid på områder som har betydning for kommunenes helse- og omsorgstjenester.