KSF er en samarbeidsstruktur, ikke en tilskuddsforvalter.

Kristin Weidemann Wieland, direktør for forskning, innovasjon og digitalisering, KS

- Vi står foran store samfunnsutfordringer. FN har sagt at to tredeler av bærekraftsmålene bare kan løses gjennom lokal og regional innsats. Da må virkemidlene stå i forhold til det. Det gjør de ikke i dag, og forslaget til statsbudsjett mangler kraften vi trenger, understreket Kristin Weidemann Wieland, direktør for forskning, innovasjon og digitalisering i KS. 

Spesielt er KS negative til forslaget om å avvikle regionale forskningsfond.

- Vi har lenge vært kritiske til svekking av ordningen over tid. Regionale forskningsfond er viktige for fylkeskommunene og deres samfunnsutviklerrolle og et effektivt virkemiddel for omstilling, ikke minst grønn omstilling i småbedrifter over hele landet.

Tett på brukeren

Evalueringene viser at fondene virker forberedende, mobiliserende, og forsterkende på forskning og innovasjon.  De har en lavterskel inngang, og mobiliserer små og mellomstore bedrifter og kommuner i hele landet - også dem uten forskningserfaring. Terskelen for å delta i prosjekter er lavere enn til Forskningsrådets virkemidler, og spiller en viktig rolle i å modne prosjekter til nasjonale og internasjonale innsatser. Ingen andre stimuleringsordninger ivaretar det samme behovet. Regionale forskningsfond er tett på brukeren og gir fylkeskommunene en unik innsikt i regionale utfordringer og løsninger. Dette gir kunnskap til å gi retning og mobilisere til felles innsats for å løse behovene.

Vi er spørrende til hva som er regjeringens argumentasjon for å avvikle ordningen. Hvordan vil de sikre regional utvikling fremover uten dette virkemidlet? KS ber Stortinget om å anmode regjeringen om å reversere avviklingen av Regionale forskningsfond, og styrke bevilgningene.

Lenkeblokk Icon KS' høringsinnspill forslag til statsbudsjett for forskning og høyere utdanning

Forskningsinnsatsen for – i og med kommunal sektor står ikke i forhold til den viktige rollen kommuner og fylkeskommuner har i møte med samfunnsutfordringene, være seg klima og naturkrise, demografisk utvikling eller inkludering av alle.

KSF i hele landet

KS er derfor svært glade for at regjeringen vil bidra til at å etablere Kommunenes strategiske forskningsorgan – gjerne kalt KSF -  i hele landet.

Pilotene viser at KSF bidrar til samordning av kunnskapsbehov og bedre samarbeid mellom kommuner og akademia. KSF utløser mer forskning og kunnskapsutvikling i og med kommunene, men ikke minst mer kommunerelevant forskning. Og KSF bidrar til at kunnskapen blir tatt i bruk og utjevner forskjeller mellom kommunene. Vi får mao. mer verdi for forskningskronene.

Det vil ta tid å gjøre KSF til en landsdekkende og effektfull ordning på kommunenes premisser. KS ber derfor Stortinget om å anmode regjeringen om å sikre en robust og langsiktig finansiering for etablering av KSF.

KS er også positive til at regjeringen vil satse mer på forskning i primærhelsetjenesten, det er kritisk viktig. Men vi trenger også styrking av andre program. KS etterlyser derfor et departementsovergripende forsknings- og innovasjonsløft for kommunal sektor som ivaretar behovet for tverrsektoriell innsats, understreket i Kristin Weidemann Wieland. 

I høringsinnspillet viser KS til at målrettede samfunnsoppdrag ikke må reduseres til et forskningsprogram, men inneholde en bred portefølje av forsknings- og innovasjonsinitiativer.