Regionale forskningsfond

Forskningsfondene skal støtte opp under regionens prioriterte innsatsområder. Innenfor disse områdene skal de også bidra til langsiktig, grunnleggende kompetansebygging i relevante forskningsmiljøer. Målet er å utvikle gode og konkurransedyktige forskningsmiljøer i alle fylker.

- De regionale forskningsfondene er viktige fordi de virker, sa Sven Tore Løkslid under årskonferansen til Regionale forskningsfond. 

Bærekraftig omstilling skjer i, ikke bare med, kommunesektoren. Det er her de aller fleste tjenestene til «vanlige folk» ytes. For at kommunesektoren skal kunne møte de store samfunnsutfordringene, bidra til å oppnå nasjonale mål og jobbe effektivt med innovasjon og omstilling, er sektoren avhengig av god og oppdatert kunnskap om hva som virker og hvorfor. Det krever kraftigere virkemidler enn det vi har i dag. FN har selv sagt at kommunesektoren er avgjørende for å nå hele to tredeler av FNs bærekrafstmål.

- Derfor er det et paradoks at vi ikke finner spor av satsning på forskning for, i og med kommunal sektor i statsbudsjettet.  Snarere finner vi store kutt i viktige virkemidler for forskningsfinansiering i kommunesektoren. Dette svekker fylkeskommunenes rolle som regional utviklingsaktør. Det svekker fylkeskommunenes mulighet til å stimulere til regional forskning og innovasjon som utvikler næringslivet og offentlig sektor og bidrar til omstilling. Det reduserer kommunens forskningsevne ytterligere, sier Sven Tore Løkslid.

RFF reduserer risiko

Rapporter viser at de regionale forskningsfondene bidrar til å redusere risiko for aktører som deltar i langsiktige utviklingsprosjekter, til samarbeid på tvers av sektorer og styrker anvendt forskning som det er vanskelig å hente ressurser til andre steder. En relativt stor andel av disse midlene går til kommunal sektor.

- For det første undergraver kuttene som nevnt fylkeskommunen som regional utviklingsaktør. Det er et paradoks når koronapandemien akkurat har vist oss hvor viktig denne rollen er. Koronapandemien medførte som kjent store utfordringer innen næringslivet, utdanningssektoren og kollektivsektoren.  Fylkeskommunene tok viktige grep i denne perioden. De har tatt en regional koordineringsrolle og satt seg i førersetet for videreutvikling av det regionale partnerskapet, understreker Sven Tore Løkslid.

Mot Stortinget

Allerede i dag  avslås gode søknader fordi potten ikke er stor nok.  KS mener at det foreslåtte kuttet i avgått regjerings statsbudsjett er uheldig og at det går imot Stortingets beslutning om å styrke de regionale forskningsfondene.

Foto: Anette Hansen

Samtale under RFFs årskonferanse

En forskningsinfrastruktur som sikrer kunnskap om hva som virker hvor og hvertfall ikke kutt i ordningen, var en av konklusjonene under samtalen mellom ordstyrer Mette Nora Sætre (leder av KS' nettverk for læring og plan), Bergljot Landstad,styreleder i RFF Møre og Romsdal, Anne Kjersti Fahlvik, områdedirektør - næringsutvikling og nyskaping i Forskningsrådet og Sven Tore Løkslid, 1. nestleder i KS og styreleder RFF Vestfold og Telemark.