Kompetansesentre utenfor spesialisthelsetjenesten finansieres av Helse- og omsorgsdepartementet og har kommunal sektor som primær målgruppe. Oppdraget er knyttet til tjenesteutvikling, kompetanse-, kunnskaps og forskningsaktiviteter. 

En kartlegging utført på oppdrag for KS viser at kommunene har begrenset og varierende nytte av disse kompetansesentrene. Oppdraget er utført i forbindelse med Helse- og omsorgsdepartementets utredning av en samlet organisering av forsknings- og kompetansesentrene utenfor spesialisthelsetjenesten.

KS mener at det er behov for tydelige og kraftfulle endringer i kompetansentrenes oppdrag, struktur og styring.  Sentrene må gis tydeligere oppdrag, og kommunenes og fylkeskommunenes behov må være styrende for innretning og prioriteringene av tilbudet til kompetansesentrene.

Behov for kunnskapsløft

KS har lenge slått alarm om behov for et kunnskapsløft for kommunene. Kommunene trenger kompetanseutvikling og oppdatert kunnskap på alle tjenesteområder, men tilgjengelige ressurser og eksisterende løsninger står ofte ikke i forhold til utfordringene. På oppdrag fra KS har derfor Rambøll Management Consulting undersøkt hvilken ressurs dagens kompetansesentre kan representere for kommunesektoren i årene som kommer sett i lyset av kommunenes og fylkeskommunenes behov for kompetanseaktiviteter og deres ønsker for samarbeidsformat.

Kommunens egne vurderinger

Et av funnen i rapporten er at dersom kompetansesentrene og deres leveranser skal gi reel støtte for kommunene fremover, er det viktig å innhente kommunesektorens egne vurderinger som grunnlag for utvikling av deres tilbud. Det er kommunene og fylkeskommunene som «eier» egne behov, og det er ikke tilstrekkelig å kun basere tilbudet på sentrenes egne vurdering, Statsforvalternes eller direktorater. Dette må danne grunnlag for videre organisering, styring og struktur.  

Kartleggingen viser også at kompetansesentrene får lave score fra kommunesektoren for rutiner og systemer for å fange opp kommunesektorens behov og tilpasse tjenestetilbudet deretter, og muligheten for kommuner og fylkeskommuner til å påvirke leveransen fra sentre. Erfaringene viser at kun noen utvalgte sentre er gode på dette.

Kompetansesentrenes oppdrag er lite kjent i kommunesektoren, og i den grad det er kjent oppfattes oppdrag og oppgaver som overlappende, utydelige, lite samordnet.

Mulighetene til å påvirke leveransen fra dagens kompetansesentre er ofte betinget av at kommuner og fylkeskommuner har god kjennskap til tilbudet som finnes og tilstrekkelig med ressurser for å identifisere, forutse og formulere egne behov og å initiere samarbeidet.

Se alle rapporter fra KS i FoU-databasen