Norge lykkes ikke i tilstrekkelig grad med å jobbe på tvers av sektorpolitikken. Det ble framhevet fra flere under Samarbeidskonferansen 2022, arrangert av Forskningsinstituttenes fellesarena og Universitets- og høgskolerådet. Se hele programmet her.

-  Manglende evne til å samordne innsatsen er en barriere for gode resultater. Det trengs en «whole of government»-tilnærming, både når det gjelder arbeidet med forskning, innovasjon og bærekraftsmålene, understreket Kristin Weidemann Wieland under konferansen.

På FNs politiske toppmøte sommeren 2021 om arbeidet med bærekraftsmålene og Agenda 2030, var et av de sentrale budskapene behovet for flernivåsamarbeid. Samarbeidet må skje på tvers av fagsektorer og forvaltningsnivå og i partnerskap med akademia, innbyggere, næringsliv og frivillig sektor.

Flernivå-tenkning

- Hele to tredeler av bærekraftsmålene kan bare  nås gjennom lokal og regional innsats. Pandemien har virkelig vist oss at ved å jobbe SAMMEN og på tvers av vanlige sektorgrenser, kan vi få til utrolig mye. Disse erfaringene må vi ta med oss i arbeidet med bærekraftsufordringene, understreker Kristin Weidemann Wieland. Også Glasgow-pakten fra klimatoppmøtet i høst understreket at det er presserende behov for at nasjonene vektlegger slik flernivå-tekning i møtet med klimakrisen.

Marginalt til kommunene

Til tross for betydningen av lokal og regional innsats, er ressursene og virkemidlene for forskning, kunnskapsutvikling og innovasjon for, i, og med kommunal sektor kun en trettiendedel av innsatsen for næringslivet..

- Næringslivet trenger avgjort slik stimuleringsinnsats, men det trenger også arbeidslivet for øvrig. Gitt de enorme samfunnsutfordringer vi står overfor, og kommunal sektors avgjørende rolle for bærekraftig omstilling, sier det seg selv at her må det en styrket innsats til. Dessverre blir forskningsinnsatsen for kommunal sektor lett kasteball mellom sektordepartementene, og   ingen tar  ansvar for  å styrke den samlede innsatsen det er behov for, sier Weidemann Wieland.