Barnevern

Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn og unge som trenger det får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. KS jobber for et trygt og godt barnevern - som sikrer trygghet og stabilitet både for barna og de som jobber i barnevernet.

Høringssvar: Lovreguleringen for bruk av private tjenesteytere for streng

HØRING

Høringssvar: Lovreguleringen for bruk av private tjenesteytere for streng

Regjeringens forslag til endringer i rammevilkårene for private tjenesteytere i barnevernet vil kunne stå i veien for de kommuner som på grunn av mangel på kapasitet eller kompetanse i egen tjeneste, ønsker eller ser seg nødt til å kjøpe inn tjenester.

Regulering av satser for fosterhjem og besøkshjem er utsatt til høsten

Regulering av satser for fosterhjem og besøkshjem er utsatt til høsten

KS’ veiledende satser for fosterhjem og besøkshjem lages med utgangspunkt i grunnbeløpet i folketrygden som reguleres hvert år i mai. På grunn av koronasituasjonen reguleres ikke grunnbeløpet før til høsten.

Veiledende satser for fosterhjem og besøkshjem

Barnevernsreformen

Barnevernsreformen skal gi mer ansvar til kommunene på barnevernsområdet. Målsettingen med reformen er å styrke kommunenes forebyggende arbeid og tidlig innsats. Reformen trer i kraft i 2022.

Oppfølging av unge med barnevernserfaring

Oppfølging av unge med barnevernserfaring

Hvordan kan den kommunale barneverntjenesten og NAV-kontoret best følge opp barnevernsbarn i overgangen til voksenlivet? Her presenterer vi råd og tips basert på forskning og erfaring.

DigiBarnevern

DigiBarnevern

Prosjektet DigiBarnevern skal gjøre det enklere for barnevernet å gi raskere og bedre hjelp til barn og unge som trenger det.

Mer om barnevern

Høringssvar om forslag til endringer i barnevernloven

HØRING

Høringssvar om forslag til endringer i barnevernloven

Endringsforslagene gjelder krav om kompetanse og veiledning i barnevernet, regler om varsling til fornærmede eller etterlatte, og regulering av bruk av sakkyndige i barnevernet. I høringssvaret går KS blant annet imot kravet om mastergrad.

Ett steg nærmere nytt digitalt fagsystem for kommunalt barnevern

Ett steg nærmere nytt digitalt fagsystem for kommunalt barnevern

Åtte kommuner har i fellesskap henvendt seg til markedet for å anskaffe et fagsystem som skal bidra til å heve kvaliteten i det kommunale barnevernet.

Høyringsfråsegn om midlertidig lov om tilpasninger i regelverket for barnevernet og fylkesnemnda

HØRING

Høyringsfråsegn om midlertidig lov om tilpasninger i regelverket for barnevernet og fylkesnemnda

KS deler vurderinga av at det er behov for å gjera endringar i saker som skal behandlast i fylkesnemndene etter barnevernlova, smittevernlova og helse- og omsorgstenestelova. KS støttar likevel ikkje alle forslaga og grunngjer dette nærare nedanfor.

Nå blir det enklere å sende bekymringsmelding til barnevernet

Nå blir det enklere å sende bekymringsmelding til barnevernet

KS har sammen med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) utviklet en digital løsning som gjør det enklere å sende bekymringsmelding til barnevernet i kommunen. Nå er den nye løsningen klar til å tas i bruk.

Positivt med gradvis åpning

PRESSEMELDINGER

Positivt med gradvis åpning

– Endringene i tiltak er i tråd med de råd KS har gitt regjeringen. Det er bra at de minste barna får komme tilbake til skoler og barnehager, samtidig som kommunene gis tid til forsvarlig planlegging for dette, sier styreleder i KS, Bjørn Arild Gram.

Mellombels forskrift for barnevernet

Mellombels forskrift for barnevernet

KS har sendt eit brev til Stortinget med merknadar gjeldande mellombels forskrift for barnevernet på grunn av koronautbrotet.

Les flere artikler

KONTAKT