Barnevern

Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn og unge som trenger det får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. KS jobber for et trygt og godt barnevern - som sikrer trygghet og stabilitet både for barna og de som jobber i barnevernet.

Veiledende satser for fosterhjem og besøkshjem

Oppfølging av unge med barnevernserfaring

Oppfølging av unge med barnevernserfaring

Hvordan kan den kommunale barneverntjenesten og NAV-kontoret best følge opp barnevernsbarn i overgangen til voksenlivet? Her presenterer vi råd og tips basert på forskning og erfaring.

DigiBarnevern

DigiBarnevern

Prosjektet DigiBarnevern skal gjøre det enklere for barnevernet å gi raskere og bedre hjelp til barn og unge som trenger det.

Barnevernet hjelper stadig flere barn og unge

Barnevernet hjelper stadig flere barn og unge

Barnevernet skal ivareta barnets beste når foreldre og andre omsorgspersoner ikke klarer å gi barnet god nok omsorg. 4 av 100 barn og unge mottar hjelp fra barnevernet i Norge. Les mer om hva barnevernet gjør her.

Vold og overgrep

Vold og overgrep

Vold og overgrep mot barn er et betydelig folkehelseproblem og en stor samfunnsutfordring. Det har alvorlige konsekvenser for barna og for samfunnet som helhet. KS har derfor satt temaet høyt på agendaen, både politisk, administrativt og faglig.

Psykisk helse og rus

Psykisk helse og rus

Kommunene har et stort ansvar for personer med rus- eller psykiske problemer, et ansvar som følger av blant annet helse- og omsorgsloven. Foto: Siv Dolmen

Mer om barnevern

Mye læring i ny barnevernsrapport

Mye læring i ny barnevernsrapport

17. januar 2019 la Helsetilsynet frem en gjennomgang av rundt 100 barnevernssaker hvor barneverntjenesten har fattet akuttvedtak eller begjært omsorgsovertakelse. KS mener gjennomgangen inneholder verdifull kunnskap for kommunene.

Prosjektmedarbeidere på barnevern

Prosjektmedarbeidere på barnevern

Prosjektkoordinator Lene Munkeby samt prosjektmedarbeiderne Kari Røstad og Ingunn Susegg Lillemark skal arbeide med «Kvalitets- og strukturreformen i barnevernet» - prosjekt i Trøndelag.

Bidrar ikke til bedre barnevern

Bidrar ikke til bedre barnevern

I dagens Aftenposten gir barne- og familieministeren flere kommuner «rødt lys» i barnevernarbeidet. KS mener at kunnskap om utfordringer alltid er nyttig, men hvis målet er et bedre barnevern - må regjeringen gjøre mye mer enn å være lysmester.

Taushetsplikt i arbeid med barn, ungdom og familier

Når du jobber med barn, unge og familier, er det viktig å skape tillit og å overholde taushetsplikten. Vi har laget en veileder som viser hvilket handlingsrom kommunen har innenfor dagens lovverk knyttet til taushetsplikten.

Sektortenkning er en bremsekloss

Sektortenkning er en bremsekloss

KS ber regjeringen samordne innsatsen på prøve- og samarbeidsprosjektet «0-24» som retter seg mot utsatte barn og unge. Det var et av temaene KS tok opp i konsultasjonsmøtet med kommunal- og moderniseringsministeren 13. november.

Vil gjøre mer for barnevernsansatte

Vil gjøre mer for barnevernsansatte

I høstens faste møte med BLD tok KS opp arbeidsmiljøutfordringer for de ansatte i barnevernet og barnevernets omdømme. KS mener det trengs en målrettet innsats og et godt samarbeid mellom stat og kommunesektor for å ivareta de ansatte i barnevernet.

Les flere artikler

KONTAKT