Barnevernsinstitusjonsutvalget overleverte 26. oktober sin utredning Med barnet hele veien (NOU 2023:24) til barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp). Det regjeringsoppnevnte utvalget fikk i juni 2022 mandat til å se nærmere på dagens institusjonstilbud til barn og unge og foreslå nødvendige endringer i tilbudet.

Et viktig mål for utvalget er at hjelpen skal være bedre tilrettelagt barnas behov og ressurser, og at bedre helsehjelp i egen region eller kommune er en del av tilbudet.

KS mener umiddelbart at rapporten inneholder flere gode forslag til systemendringer som kan bidra til at institusjonstilbudet i større grad sikrer at barn og unge med sammensatte behov opplever mer normalitet og forutsigbarhet og får bedre tilpasset hjelp i sitt nærmiljø, blant annet med en regional bistandsplikt fra statens side.

Rapporten foreslår flere tiltak for å sikre bedre helsehjelp til barn i barnevernsinstitusjoner. Utvalget anbefaler et tydeligere sektoransvar, å flytte ansvar for helsekartlegging til helseforetakene, å etablere helseteam ved alle barnevernsinstitusjoner og flere langtidsplasser i psykisk helsevern.

KS merker seg at utvalget peker på kommunale botiltak som et viktig tiltak, mens staten bør ta en mer aktiv rolle som tilrettelegger. KS mener i likhet med utvalget at kommunale botiltak bør sees som en del av et helhetlig tilbud, og at kommuner som ønsker det bør få statlig støtte til å utvikle kvalitativt gode og ressurseffektive tilbud.

Rapporten skal nå på høring. KS vil gå grundig gjennom forslagene og de økonomiske og administrative konsekvenser for kommunene.