Vi gir ikke disse barna et godt nok tilbud i dag. Vi kan bedre, og vi må gjøre bedre.

Kristin Holm Jensen

E ny retning for barnevernets institusjonstilbud

Foto: IA bransjeprogram barnehage (KS)

Lenkeblokk Icon Les strategien her

KS er enige i den retningen og de hovedtiltakene som det legges opp til i den nye strategien, og vi mener det også er i tråd med forslag fra institusjonsutvalget, som la frem sin strategi i oktober.

Regjeringen har lansert seks konkrete mål og en ny retning for ei bedre institusjonsbarnevern.

KS peker på noen punkter som det er viktig å følge opp i tillegg til dem som står i strategien.

- For det første er vi enige i at flere barn og unge med fordel kan få bistand i kommunale botilbud, selvsagt med nødvendig støtte og oppfølging, sier avdelingsdirektør for oppvekt, kultur og utdanning i KS, Kristin Holm Jensen. - Vi må sikre nærhet til familie, nettverk, aktiviteter og lokalsamfunn for ungdommene – til hele den landsbyen som særlig disse barna trenger. 

KS mener også at vi må begrense belastning med flyttinger, fordi det blant annet kan begrense at de blir utsatt for andre utfordringer, som for eksempel rus. Dette vil også gi mer stabilitet oppfølging fra helsetjenesten, skolen barnevernet og hele laget rundt barnet. KS har gode erfaringer fra kommuner som har slike tilbud. 

Kritisk situasjon

- Det vil fortsatt være en del barn som har behov for et tilbud i barnevernsinstitusjoner. I dag er vi i en alvorlig situasjon fordi mange av de barna som trenger det, faktisk ikke får et tilbud fordi det rett og slett ikke har nok plasser, eller tilbud som egner seg, sier Kristin Holm Jensen.

- Det fører til en kritisk situasjon. Barn og unge i alvorlige og akutte situasjoner må innlosjeres på hotell, eller på kontor i mangel av andre tiltak. Mange av disse barna og ungdommene har allerede opplevd svik eller svikt, og det er uholdbart.

Regjeringen må prioritere ressurser

- Vi mener derfor at denne strategien også burde hatt med et punkt om å sikre bedre kapasitet i de statlige barnevernsinstitusjonene, både på kort og lang sikt, sier Holm Jensen. - Regjeringen må prioritere ressurser både til flere plasser og en mer stabil grunnstruktur av institusjoner. Dette vil også bidra til bedre kvalitet, blant annet ved at det gjør det lettere å rekruttere, beholde og støtte personell i tjenestene

- God hjelp krever høy kompetanse og stabile ansatte. Hyppige endringer i tilbud og personell øker risikoen for feil, sier Kristin Holm Jensen. - Strategien er et godt skritt på veien, og så må sammen sørge for at de gode intensjonene her merkes i hverdagen og virkelighet for dem det gjelder. Kommunesektoren og vi i KS vil bidra til det.