Under tittelen «Helhetlig arbeid med barn og unge» deltok Helgesen i en panelsamtale sammen med barne- og familieminister Kjersti Toppe og direktør i Bufdir, Hege Nilssen.

Den nasjonale barnevernskonferansen arrangeres årlig av Bufdir i samarbeid med KS og Bufetat. Målgruppen for konferansen er ledere og ansatte i kommunalt og statlig barnevern. Den første politiske delen var særlig rettet mot ordførere og kommunedirektører.

Over 1.000 personer deltok på konferansen fysisk og digitalt.

Se konferansen her

Krevende forebygging

Menon Economics følgeevaluerer barnevernsreformen på oppdrag fra Bufdir. Den foreløpige evalueringen etter to år, som ble lagt fram på konferansen, viser at mange kommuner er i gang med omstillingsarbeid, men at få prioriterer barnevern, forebygging og tidlig innsats høyere enn før.

Barnevernsreformen gir kommunene større ansvar. KS støtter reformens vekt på tidlig og forebyggende innsats i lokalmiljøet.

– Mange kommuner er i en omstillingsprosess for å styrke den forebyggende innsatsen, men de må samtidig følge opp kostbare omsorgstiltak som er etablert. I en tid hvor mange kommuner er under press på flere tjenesteområder og har en vanskelig økonomi, melder de om store utfordringer med å finansiere forebyggende tiltak. Det er behov for å se nærmere på kostnadsutviklingen, for å sikre at kommunene er satt i stand til å ta sitt ansvar i tråd med reformen, sa Helgesen.

– Men vi må også la oss begeistre og inspirere av de gode eksemplene, la hun til.

Gode eksempler

Barne- og familiesjef Linda Jakobsen i Horten ble intervjuet på video om hvordan de har gjort tøffe prioriteringer for å vri arbeidet mot mer forebygging.

I Midt-Finnmark har barnevernstjenestene i fire små kommuner slått seg sammen til én stor. Det har gitt en tryggere og bedre tjeneste for barn og foreldre, og en mer stabilitet og mindre belastende jobb for de ansatte. Turnoveren er blitt mindre og rekrutteringen bedre.

Time kommune fortalte om sitt arbeid over tid for å bygge gode relasjoner mellom politisk og administrativ ledelse.

Helhetlige tjenester

Et av målene i barnevernsreformen er å tilpasse hjelpen til barnets og familiens behov. Virkemiddelet er et helhetlig tjenestetilbud og godt samarbeid mellom ulike tjenester og mellom kommune og stat.

– Hvis vi skal se om vi lykkes med barnevernreformen må vi følge med på utviklingen og ressursbruken på flere tjenester på oppvekstfeltet og ikke bare barnevernet, sier Helgesen.

Staten ved Bufetat har ansvaret for å støtte kommunene med spesialiserte tiltak og institusjonstilbud.

– Det har vært mange brudd på bistandsplikten. Flere kommuner har varslet både KS og myndighetene om den svært alvorlige situasjonen knyttet at barn og unge ikke får spesialiserte tilbud de har klart behov for, sa Helgesen.

Regjeringen har fulgt opp dette gjennom Barneversinstitusjonsutvalget. KS mener utvalget har flere gode forslag, blant annet etablering av flere kommunale botilbud og et mer fleksibelt institusjonstilbud som reduserer flytting for barn og unge.