Disse og andre spørsmål ønsket KS å få belyst.

Regjeringen har signalisert at kommunene skal få større ansvar for barnevernets tjenestetilbud. KS har derfor sett et behov for å få mer kunnskap om hva som er nåsituasjonen i kommunene og hva som vil være forutsetninger for at kommunene skal ivareta et større ansvar for barnevernets tjenestetilbud på en god måte.

Nå foreligger prosjektrapporten. Den er skrevet av Gunnar Toresen, barnevernleder i Stavanger. Gunnar Toresen hospiterte i KS fra november 2014 til mars 2015 og kartla i denne perioden hvordan tiltaksapparatet i barnevernet så ut, og hva barneverntjenestene mente det burde satses på fremover. Kartleggingen  er basert på

  • Innhenting av KOSTRA tall
  • Fellessamtaler med utvalgte kommuner
  • Questback

Prosjektrapporten er ment som et bidrag i kommunenes utviklingsarbeid. I tillegg til selve prosjektrapporten kan du også lese selve Questbackrapporten.