Når den kommunale barneverntjenesten avgjør at et barn må hasteflytte, har Barne-, ungdoms- og familieetatens (Bufetat) plikt til å bistå med beredskapshjem eller institusjonsplass. Målet med revisjonen har vært å vurdere i hvilken grad Bufetat overholder bistandsplikten overfor kommunene i akuttsaker, i samsvar med barnas beste og Stortingets vedtak og forutsetninger.

Riksrevisjonens undersøkelse viser at manglende kapasitet i Bufetats akuttilbud gjør at kommunenes vurderinger av barnets behov ikke alltid blir imøtekommet. Noen ganger må barn flytte langt hjemmefra, fordi det ikke er tilgjengelige tiltak.

- Dette samsvarer med det kommunene har meldt inn til KS tidligere, der store avstander mellom hjem og plasseringssted gjør at barnet må skifte barnehage eller skole, og det blir vanskeligere å opprettholde kontakt med nærstående, inklusive foreldrene. En akuttplassering langt borte fra det barnet er vant til gjør situasjonen ytterligere dramatisk for barnet, sier direktør for interessepolitikk i KS, Helge Eide.

- KS har forståelse for den utfordringen det er å finne et beredskapshjem i barnets nærmiljø, i et vidstrakt land med stedvis store avstander og små lokalmiljø. Det er likevel viktig at de som har ansvar utnytter alle muligheter for å gjøre belastningen så liten som mulig når barn må flytte brått.

Eide sier det allerede er mye godt samarbeid mellom kommunene og Bufetat, men at det fortsatt er et forbedringspotensial i en felles innsats for å finne tiltak til barnets beste.

- Riksrevisjonens undersøkelse får frem at statlig barnevern har noen utfordringer med å tilpasse tjenestetilbudet til lokale behov.

Revisjonens anbefalinger til departementet
Riksrevisjonen anbefaler at Barne- og likestillingsdepartementet:

  • Legger til rette for at alle barn som akuttplasseres får et tilbud av Bufetat i samsvar med lovens overordnede prinsipp om at barnets beste skal tillegges avgjørende vekt.
  • Sørger for at barn får et likeverdig akutt-tilbud uavhengig av bosted.
  • Klargjør overfor Bufetat hva bistandsplikten i akuttplasseringer innebærer, og når bistandsplikten anses å være overholdt. Departementet må sørge for at direktoratet følger opp dette overfor aktørene i barnevernet.