Barne- og familiedepartementet foreslår en rekke tiltak for å styrke kompetansen i barnevernet, inklusive krav om mastergradsutdanning i det kommunale barnevernet. KS mener prinsipielt at lovfestede formelle kompetansekrav må unngås.  KS er for en styrket grunnutdanning og tilbud om videreutdanning. Kompetanse på mastergradsnivå bør imidlertid formuleres som anbefalinger og ikke som krav.  KS støtter derfor ikke departementets forslag om krav om masterutdanning i det kommunale barnevernet.

Kommunene har ansvar for at tjenestene som gis er forsvarlige, tilfredsstiller barnevernlovens krav til både saksbehandling og oppfølging, og sikrer offentlig hjelp, omsorg og beskyttelse til de barna som har behov for det.  Siden kommunene er gitt dette ansvaret, må det være kommunene som bestemmer hvilken kompetansesammensetning de trenger i sin barneverntjeneste for å levere forsvarlige tjenester.

Lenkeblokk Icon Les hele høringssvaret fra KS (pdf)