KS er opptatt av at kommunenes barneverntjeneste skal ha kapasitet og kompetanse til å ivareta sine oppgaver på en forsvarlig måte. Den nylig vedtatte plikten for kommunestyret til å få en årlig rapport om kvaliteten på barneverntjenestens arbeid, vil bygge opp under dette.

Forslagene til endringer i rammevilkår for private tjenesteytere skal sikre at bruken av private tjenesteytere er i tråd med målene for et godt og effektivt barnevernvern, noe KS ser som viktig. KS kan imidlertid ikke stille seg bak enkelte av forslagene i høringsnotatet, som helt vil forby bruk av private aktører i ulike sammenhenger.

Forståelsen av hva som faller inn under offentlig myndighetsutøvelse er premiss for de ulike lovendringsforslagene. KS stiller spørsmål ved departementets forståelse av hva som er myndighetsutøvelse og ikke, og mener at departementet definerer mer som myndighetsutøvelse enn hva det er rettslig grunnlag for.