Institusjonsplasser og spesialiserte fosterhjem

Kommunesektoren har over tid varslet statlige myndigheter om den alvorlige situasjonen med brudd på den statlige bistandsplikten. Når det mangler tiltak fra statens side, risikerer kommunene å ikke kunne følge opp sine forpliktelser etter barnevernloven. Kommunene har også etterspurt tilgang på både ordinære og spesialiserte fosterhjem. Det er positivt at dette nå følges opp i budsjettet.

Departementet vil med en satsing på 70 millioner kroner styrke og omstille statlige barnevernsinstitusjoner og øke antallet ideelle institusjonsplasser. Departementet foreslår også å videreføre de økte bevilgningene til å rekruttere spesialiserte fosterhjem med 59 millioner kroner, gjennom kjøp fra ideelle aktører og rekruttering av flere statlige spesialiserte fosterhjem. Det foreslår videre midler til å kompensere for pris- og kostnadsvekst.

Les KS' pressemelding om statsbudsjettet her

KS mener det er positivt at det statlige barnevernet og de spesialiserte fosterhjemmene styrkes, slik at flere barn og unge kan få et tilbud som dekker deres behov. I tråd med barnevernreformen er det imidlertid behov for også å styrke det forebyggende arbeidet og hjelpetiltak i barn og unges nærmiljø. KS mener derfor at også det kommunale barnevernet må styrkes.

Barnevern og helse

Regjeringen foreslår fem millioner kroner til å videreføre tverrfaglig helsekartlegging. Det er positivt, men det er behov for å skalere opp dette tiltaket. Det er fortsatt behov for å styrke helsehjelp til barn i barnevernet i samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet for å nå målene i helsesatsingen om å oppfylle barn i barnevernets rettigheter til helsehjelp.

Kunnskap og kompetanse

Regjeringen foreslår å videreføre midler til kunnskaps- og kompetanseutvikling i barnevernet. Det er viktig å fortsatt prioritere tilskudd til utviklingsarbeid i kommunene, for å nå definerte mål for kvalitet i tjenestene. KS etterlyser her en tydeligere styrking av kompetansemidlene til det kommunale barnevernet, herunder bedre tilskuddsordninger for å sette kommunen i stand til å møte kommende kompetansekrav fra 2031.