KS er blitt kontaktet av blant annet barnevernledere i Vestfold som beskriver en alvorlig situasjon med mangel på bistand og beredskap i fosterhjem og institusjon.

– Barneversinstitusjonsutvalget som nylig leverte sin rapport har flere gode forslag som vi bør se nærmere på. Blant annet foreslår de å etablere flere kommunale botilbud og et mer fleksibelt institusjonstilbud som reduserer flytting, sa KS’ styreleder Gunn Marit Helgesen.

Bistand til spesialiserte fosterhjem bør også være en del av Bufetats bistandsplikt, påpekte KS.

Barnevernsreformen

Barnevernreformen ble innført fra januar 2022, og målet er at flere barn og unge skal få tidligere og bedre hjelp. Flere i KS-delegasjonen understreket at reformen er innført, men ikke fullført. Kommunene er i en omstillingsprosess for å styrke den forebyggende innsatsen. Barnevernreformen er finansiert på makronivå, men det er store variasjoner i utgifter mellom kommunene.

– KS foreslår at Barne- og familiedepartementet og KS nedsetter en arbeidsgruppe for å vurdere innføringen av reformen, ikke minst kostnadsutviklingen og fordelingen mellom kommuner. Dette kan gi viktig kunnskap for nye vurderinger av overgangsordningen og finansieringsbehovet fremover, sa Helgesen.

KS foreslo også å sette ned en partssammensatt gruppe som skal vurdere nye modeller for fosterhjemsordningen. Kommunene har behov for mer fleksible løsninger til barn og unge med sammensatte behov – for eksempel to-base-løsninger, med et fosterhjem og et avlastningstilbud.

Melde bekymring på en trygg måte 

En annen fersk rapport ble også diskutert i møtet, om hendelsen i sommer, der 63 bekymringsmeldinger til barnevernet i 22 kommuner ikke ble tatt vare på. De ble sendt gjennom Nasjonal portal for bekymringsmelding, men feilen oppstod i kommunenes fagsystemer. 

– Sakens omfang er heldigvis begrenset, sammenlignet med hva man fryktet da feilen ble kjent. Men utvalget peker på at det er risiko for langsiktige negative konsekvenser for de barna det gjelder, sa Helgesen.

Hun fortalte at KS jobber for å redusere risikoen for at noe lignende skjer igjen. KS og statsråden var enige om å jobbe for at alle som melder inn til barnevernet bruker Nasjonal portal for bekymringsmeldinger. Det er en trygg og god løsning.

Målrettet samfunnsoppdrag

Helgesen berømmet barne- og familieminister Kjersti Toppe for å være pådriver for det målrettede samfunnsoppdraget for å inkludere barn og unge i utdanning, arbeid og samfunnsliv – på tvers av sektorer. KS og kommunene arbeider aktivt med det samme.

– Kommunale tjenester er avgjørende for å lykkes med samfunnsoppdraget, og kommunesektoren må ha en sentral plass i arbeidet. KS ønsker en rolle i den videre organiseringen, og vil fortsette å bidra aktivt til at vi som samfunn lykkes med å inkludere barn og unge, sa Helgesen.