Koronaviruset: Barnehage og skole

Informasjon til kommunen som barnehage- og skoleeier i forbindelse med koronautbruddet. Her finner du informasjon om barnehage, grunnskole, videregående opplæring, digitale læremidler.

Ofte stilte spørsmål

Ofte stilte spørsmål

Oppdatert 21.09.2020. Har du spørsmål om kommunens rolle som arbeidsgiver i forbindelse med spredningen av koronaviruset? Her kan du se svar på ofte stilte spørsmål.

KS og PBL med felles anbefaling om tilskudd til private barnehager

KS og PBL med felles anbefaling om tilskudd til private barnehager

KS og PBL er enige om anbefalinger til kommunene om utbetaling av tilskudd til private barnehager for eventuelle ekstraordinære kostnader i kommunale barnehager i forbindelse med koronapandemien.

Oppdaterte smittevernveiledere for barnehager og skoler

Oppdaterte smittevernveiledere for barnehager og skoler

Folkehelseinstituttet har oppdatert smittevernveilederne for barnehager og skoler med noen presiseringer om når barn og ansatte ikke skal være i barnehagen eller skolen.

Folkehelseinstituttets trafikklysmodell

Folkehelseinstituttets trafikklysmodell

De viktigste tiltakene for å begrense å begrense smittespredningen er at syke personer skal ikke være på skolen eller SFO, god hygiene og renhold og redusert kontakthyppighet mellom personer.

Covid-19 – Midlertidig lov om tilpasninger i barnehageloven

Covid-19 – Midlertidig lov om tilpasninger i barnehageloven

Midlertidig lov om tilpasninger i barnehageloven, opplæringsloven og friskoleloven ble sanksjonert 26. mai og gjelder nå. Loven viderefører i hovedsak de midlertidige forskriftene om tilpasninger i lovgivningen om barnehage gitt med hjemmel i koronaloven.

Covid-19: Midlertidig lov om tilpasninger i opplæringsloven

Covid-19: Midlertidig lov om tilpasninger i opplæringsloven

Midlertidig lov om tilpasninger i barnehageloven, opplæringsloven og friskoleloven, ble sanksjonert 26. mai og trådte i kraft samme dag.

Informasjon om gjenåpning av barnehager

Informasjon om gjenåpning av barnehager

Oppdatert 05.06.2020: KS har mottatt en rekke henvendelser fra kommuner og enkeltbarnehager knyttet til gjenåpning og drift av barnehager fra 20. april. I denne artikkelen berører vi de mest sentrale spørsmålene og problemstillingene.

Informasjon om gjenåpning av skolene

Informasjon om gjenåpning av skolene

Resten av barnetrinnet, ungdomstrinnet og resten av videregående skole åpner igjen fra og med 11. mai. Kommunene, fylkeskommunene og skolene vil bruke ulik tid på å organisere opplæringen, men alle elever skal være tilbake på skolene innen fredag 15. mai.

Trygg digital hverdag for barn og unge – en ressurssamling

Trygg digital hverdag for barn og unge – en ressurssamling

De siste ukene har barn og unge sin tid på digitale møteplasser økt betydelig som følge av fjernundervisning, stengte fritidstilbud og begrensninger på å møtes i nærmiljøet. Nå er det ekstra viktig å sørge for at de digitale møteplassene oppleves trygge.

Mellombels forskrift for barnevernet

Mellombels forskrift for barnevernet

KS har sendt eit brev til Stortinget med merknadar gjeldande mellombels forskrift for barnevernet på grunn av koronautbrotet.

Mellombels forskrift på integreringsområdet

Mellombels forskrift på integreringsområdet

Med heimel i koronalova har regjeringa vedteke ei mellombels forskrift om opplæring i mottak, introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

Digitale læringsressurser fra KS

Digitale læringsressurser fra KS

Med stengte skoler kan digitale læringsressurser være nyttige verktøy. Vi vil derfor minne om at KS Ung har gratis digitale læringsressurser, særlig tilrettelagt for samfunnsfaglige tema.

Koronavirus - informasjon fra Utdanningsdirektoratet

Informasjon om barnehager og skoler i forbindelse med koronasituasjonen.

Koronavirus - barnevern og familievern

På denne siden har Bufdir samlet informasjon om hvordan sårbare barn og unge, samt deres familier blir ivaretatt i den situasjonen vi er i nå.

Koronavirus – beslutninger og anbefalinger

På denne siden har Helsedirektoratet samlet relevante lover og forskrifter.

Koronavirus - Informasjon om nasjonale tiltak

Her finner du en oversikt over nasjonale tiltak innført av norske myndigheter for å håndtere koronasituasjonen.

Koronavirus - informasjon fra NAV

Her finner du informasjon fra Arbeids- og velferdsdirektoratet til kommunene i forbindelse med koronaviruset.

Mer informasjon om koronasituasjonen

Les flere artikler

KONTAKT