- Forskriftsendringen vil også sikre at elevene kan få best mulig opplæring over tid, sier Gram.  

Fra den 25. januar blir det lov for ungdomsskoler og videregående skoler i hele landet å ta i bruk  noe digital hjemmeundervisning også ved gult smittevernnivå.  

Det er bred enighet om at barn og unge så langt som mulig skal få et vanlig tilbud på skolen under pandemien. Lærere og andre ansatte i skoler, fylker og kommuner har under hele pandemien gjort en formidabel innsats for å sørge for dette. Samtidig er det nødvendig å tilpasse tilbudet til at vi er i en langvarig pandemi, som krever nye løsninger og mer fleksibilitet.  

Gir større fleksibilitet 

KS er kritisk til at dette fremstilles som om hensynet til lærere og ansatte settes foran hensynet til barn og unge.  

Hvis vi skal ta godt vare på elevene og sikre deres rett til opplæring over tid, må vi også ta vare på lærere og andre ansatte som står i et stort press over tid.  Alternativet til regjeringens forslag om noe digital hjemmeundervisning er ikke mer skoleundervisning, men økt risiko for at undervisning faller helt bort.  Det vil ramme elevene enda hardere. Ved stort fravær og begrensninger i muligheten for å blande klasser er det nødvendig med noe digital hjemmeundervisning for å gi opplæring, også på gult smittevernnivåBehovet for noe fleksibilitet forsterkes av at smittesituasjonen forverres og presset på den som står i første linje øker. Derfor er regjeringens forskriftsendring både god og helt nødvendig. Det er gitt klare rammer for dette, slik at skoleundervisning fortsatt er den klare hovedregelen på gult smittevernnivå, sier Gram 

KS påpekte i høringen av forslaget at en meldeordning om digital undervisning på gult nivå vil gi kommunene ekstraarbeid i en allerede krevende hverdag. Selv om det nå innføres en meldeordning, skal KS være pådriver for at den blir så enkel og ubyråkratisk som mulig.