Stortinget vedtok 20. oktober 2020 å forlenge de midlertidige tilpasningene i barnehage- og opplæringsloven til og med 30. juni 2021. I loven presiseres det at det må vurderes lokalt og konkret om det er nødvendig å fravike de ordinære reglene i de to lovene. For barnehagene understrekes det at private barnehager skal motta kommunale tilskudd etter barnehageloven selv om barnehagene er stengt og at stengningen er med hjemmel i smittevernloven. Når det gjelder leirskole gjelder ikke kravet overfor elever på 10. trinn i skoleåret 2020-2021 dersom det er planlagt leirskole inneværende skoleår og denne ikke kan gjennomføres grunnet utbruddet av covid-19.

Det er videre gjort endringer i retten til Vg3 påbygning til generell studiekompetanse. Bestemmelsen fastsetter at ungdom som tas inn til Vg3 påbygging skoleåret 2020–2021, ikke bruker av retten til videregående opplæring dette skoleåret. I § 11 er det regler om betinget inntak til Vg4 påbygging til generell studiekompetanse skoleåret 2020–2021. Bestemmelsen gir rett til inntak til påbygg på visse vilkår også for de som ikke har bestått fag- eller svenneprøven.

KS har på vegne av kommuner og fylkeskommuner etterspurt avklaringer av handlingsrommet for å gjøre tilpasninger i tilbudet i skole og barnehage når tilbudene drives på grønt og gult smittevernnivå.

I forarbeidene til loven (Prop 8L (2020-2021) presiserer Kunnskapsdepartementet at det følger av den innledende setningen i § 2 (Barnehagelovens anvendelse) og § 8 (Opplæringslovens og friskolelovens anvendelse), at tilpasningene som hjemles i den midlertidige loven, kommer til anvendelse i perioder hvor barnehagen eller skolen er stengt eller driver med begrensninger etter enkeltvedtak eller forskrifter med hjemmel i smittevernloven. Det legges til grunn at det med begrensninger siktes til smittevernfaglige tiltak og krav om smittevernfaglig forsvarlig drift som påvirker barnehage- og skolevirksomheten. «Tiltak som gjelder kontakthyppighet, avstand m.v. er nevnt som eksempler. På smittenivå grønt og gult er det i smitteveilederne lagt opp til tiltak som i langt mindre grad enn for smittenivå rødt, griper inn i hvordan barnehagedriften og skoledriften kan organiseres. Dette er årsaken til at det er lagt til grunn at tiltakene «først og fremst (er) aktuelle på rødt nivå». »

Departementet påpeker at det må vurderes konkret om det er nødvendig å fravike de ordinære reglene, ut fra lokale forhold og hvilke smitteverntiltak som gjennomføres. Departementet vil vurdere om det bør gis mer veiledning om disse spørsmålene

Det anses å være et smitteverntiltak at elever og lærere må holde seg hjemme ved milde symptomer. Det er dermed klart at for eksempel reglene om organiseringen av opplæringen kommer til anvendelse for elevene som skal få opplæring hjemme

Lenkeblokk Icon Les hele lovvedtaket og forarbeider her (stortinget.no)