Mange kommuner har henvendt seg til KS med ønske om en innstramming av regelverket for hvilke barn som skal ha et fullt tilbud i barnehage og skole ved redusert drift eller stenging på grunn av pandemien. Kommunene har opplevd dette som særlig problematisk for mange barnehager, både kommunale og private. KS rettet derfor i februar en henvendelse til aktuelle departementer om at det var behov for å vurdere justeringer av regelverket. Regjeringen har nå endret Midlertidig forskrift om tilpasninger i reglene om barnehager, grunnskoler og videregående opplæring som følge av utbrudd av covid-19 slik at barn av foreldre med kritisk samfunnsfunksjon bare har rett til tilbud i skolen eller barnehagen dersom, og i det omfanget, det er nødvendig for at forelderen skal ivareta den kritiske samfunnsfunksjonen.

Sektoren har blant annet opplevd det som svært utfordrende å sikre tilstrekkelig bemanning til å ivareta en forsvarlig drift når de har sett seg nødt til å redusere tilbudet til alle for å opprettholde smittevernet, samtidig som de har måttet gi et fullt tilbud til en stor andel av barna.

- KS er glade for at regjeringen har lyttet til sektoren og nå strammer inn regelverket noe slik at det blir noe enklere for barnehager og skoler å opprettholde et godt og smittevernfaglig forsvarlig tilbud til barn av foreldre med kritisk samfunnsfunksjon og i størst mulig grad til alle barn i perioder med redusert drift, sier fungerende avdelingsdirektør Trond Kalhagen.

KS er gjort kjent med eksempler på barnehager som har måttet opprettholde et fulltidstilbud til 70-80 % av barnegruppa på grunn av de tidligere reglene. Vi er derfor fornøyde med at Utdanningsdirektoratet har utarbeidet veiledning for hvordan forskriften skal praktiseres der det blant annet framkommer tydeligere krav til dokumentasjon. Omfanget av tilbudet for det enkelte barnet skal også vurderes ut fra forelderens behov for barnepass for å kunne ivareta den kritiske samfunnsfunksjonen.

- Det er også positivt at veilederne nå tydeliggjør at barnet fortrinnsvis må bo sammen med den forelderen som har en kritisk samfunnsfunksjon og at retten til plass er knyttet til den perioden barnet bor hos denne forelderen ved delt omsorg, sier Kalhagen.

Selv om det fortsatt ikke er fastsatt i forskriften at begge foreldre må ha en kritisk samfunnsfunksjon for at barnet skal ha rett til et tilbud i barnehage og skole, er de endringene som er foretatt og de veiledningene som er utarbeidet i stor grad i tråd med de anbefalingene KS har gitt på vegne av kommunesektoren. 

Det er barnehage- og skoleeier som har ansvar for å vurdere om barnet har rett på et tilbud fordi foreldrene har en kritisk samfunnsfunksjon dersom foreldrene ber om det. Eierne skal også sørge for å veilede foreldrene i hvilke regler som gjelder for dette.

Lenkeblokk Icon Forskrift om endring i midlertidig forskrift om tilpasninger i reglene om barnehager, grunnskoler og videregående opplæring som følge av utbrudd av covid-19 Lenkeblokk Icon Endringar i reglane for når barn av foreldre med kritisk samfunnsfunksjon kan få tilbod i barnehage og skule Lenkeblokk Icon Veiledning tilbud i barnehage til barn med foreldre som jobber i en kritisk samfunnsfunksjon Lenkeblokk Icon Veileder tilbud til elever med foreldre som jobber i en kritisk samfunnsfunksjon