Til hovedinnhold

Spørsmål og svar om tariffoppgjøret 2022

Her finner du svar på aktuelle spørsmål om tariffoppgjøret i kommunesektoren.

Artikler

Foto: Shutterstock

Hvorfor er frontfagsmodellen bra for kommunesektoren?

Det er én pott som må deles på alle, men hvem bestemmer hvor stor potten skal være? Det gjør i stor grad frontfaget i industrien. 

Foto: Shutterstock

Henger lønnsveksten i kommunene etter frontfaget i industrien?

De to siste årene har lønnsveksten i industrien vært høyere enn i kommunesektoren, men over tid er utviklingen tilnærmet lik.

Foto: Shutterstock

Hvordan fungerer lønnssystemet i kommunesektoren?

I kommunesektoren gjelder den samme tariffavtalen for alle ansatte i kommunene. I det sentrale lønnssystemet har alle stillingene med like lang utdanning samme garantilønn og ansiennitetstillegg.

Foto: Shutterstock

Henger lærere etter i lønnsutviklingen?

Lærere er ikke én gruppe i kommunene. De spenner fra lærere med treårig høyskole til lektorer med tillegg som har seks års høyere utdanning.

Foto: Shutterstock

Henger sykepleiere i kommunene etter i lønnsutviklingen?

Sykepleiere hadde i 2020 høyest gjennomsnittlig årslønn (grunnlønn + tillegg) av alle grupper i kommunesektoren med 3-årig høyskoleutdanning, 570.200 kroner.

Foto: Shutterstock

Har kommunene store utfordringer med rekruttering av sykepleiere?

I årene framover vil det bli en kraftig vekst i antall pleietrengende eldre, viser Statistisk sentralbyrås befolkningsprognose. Stadig flere unge trenger også helse- og omsorgstjenester. Behovet for å rekruttere arbeidskraft vil øke kraftig.

Foto: Shutterstock

Har kommunene store utfordringer med rekruttering av lærere?

Gode lærere er avgjørende for at barna våre skal få en god skole. Det er viktig å arbeide aktivt rundt rekruttering av lærere, slik KS bidrar til blant annet i Nasjonalt forum for lærerutdanning og profesjonsutvikling.

Foto: Shutterstock

Er det mange ukvalifiserte lærere i skolen?

Utdanningsforbundet sier at 15-20 prosent av de som underviser i skolen mangler «godkjent lærerutdanning». 4 prosent mangler kompetansen opplæringsloven krever, og det er disse nasjonale rammene KS og kommunene forholder seg til.

Foto: Shutterstock

Er det mange lærere og sykepleiere som slutter i jobben i kommunene?

Turnoveren blant lærere er klart lavere enn snittet i kommunene.

Foto: Shutterstock

Er læreryrket lite attraktivt?

Til sammen 11.482 søkere fikk tilbud om studieplass ved en lærerutdanning i 2021. Det var en nedgang på 3,6 prosentpoeng fra året før. Det er likevel fjerde året på rad at godt over 11.000 får tilbud om lærerutdanning.

Foto: Shutterstock

Jobber de fleste i helse- og omsorgstjenestene deltid?

Andelen heltidsansatte i kommunesektoren har siden 2014 økt fra 49,4 til 56,2 prosent. Andelen er lavest i helse og omsorg, med 40 prosent heltid.

Foto: Shutterstock

Dette er de ansatte i kommunene

I kommunene og fylkeskommunene KS forhandler på vegne av, er det nesten 500.000 ansatte. Lønn og sosiale kostnader beløper seg til 299 milliarder kroner.

Foto: Shutterstock

Slik er forhandlingssystemet

KS forhandler samtidig med forhandlingssammenslutningene LO-kommune, Unio, YS-kommune og Akademikerne kommune på arbeidstakersiden.

Foto: Shutterstock

Slik foregår forhandlingene

Frontfaget i industrien starter tariffoppgjøret. Det er LO og NHO som forhandler når det er samordnet oppgjør, Norsk Industri og Fellesforbundet når det er forbundsvist.

Foto: Shutterstock

KS som arbeidsgiverorganisasjon

Alle kommuner og fylkeskommuner er medlem i KS. Medlemmene har gitt KS fullmakt til å forhandle på deres vegne i de årlige tariffoppgjørene og i forhandlinger om andre sentrale tariffavtaler. Unntaket er Oslo kommune, som er eget tariffområde.

Vil du lese mer om tariffoppgjøret 2022?

Tariffoppgjøret 2022 er et hovedoppgjør. KS forhandler med LO Kommune, Unio, YS-K og Akademikerne. Forhandlingene starter i begynnelsen av april.

KONTAKT