Disse fire forhandlingssammenslutningene representerer 40 arbeidstakerorganisasjoner, som er parter i hovedavtalen, hovedtariffavtalen og flere andre sentrale tariffavtaler.

I de årlige tariffoppgjørene avtaler KS og forhandlingssammenslutningene hvordan den økonomiske rammen skal fordeles mellom arbeidstakerne. Partene kan også avtale at en del av den økonomiske rammen skal forhandles lokalt. Da forhandler den enkelte kommune med arbeidstakerorganisasjonene om fordeling av den lokale potten. 

For en del stillinger - som ledere, rådgivere og de som krever høyere akademisk utdanning - forhandles det kun lokalt. Dette lokale lønnssystemet utgjør 14 prosent av årsverkene og 18 prosent av lønnsmassen i KS’ tariffområde.

I tillegg til hovedavtalen og hovedtariffavtalen, er det inngått flere generelle og forbundsvise sentrale særavtaler. De generelle avtalene forhandles mellom KS og de fire forhandlingssammenslutningene. De forbundsvise forhandles med en eller flere av arbeidstakerorganisasjonene.

I KS’ tariffområde gjelder den samme hovedtariffavtalen for alle arbeidstakere uavhengig av hvilken organisasjon de er medlem av. I de årlige tariffoppgjørene må partene derfor finne løsninger som KS og alle de fire forhandlingssammenslutningene er enige om. Hvis noen grupper skal få mer av den økonomiske rammen, må andre få mindre.

Partene er blitt enige om et kompetansebasert lønnssystem hvor alle yrkesgrupper med samme utdanningsnivå har samme garantilønn og får lik lønnsøkning i sentrale forhandlinger. For eksempel fikk alle med 3-årig høgskoleutdanning, inkludert sykepleiere, et lønnsløft i 2019. Alle stillinger på samme utdanningsnivå utgjør en stillingsgruppe, og det er stillingsgruppens garantilønn det forhandles om. Innenfor hver stillingsgruppe er det også en ansiennitetsstige.

Samtidig er det viktig å nevne at ansatte ofte lønnes høyere enn garantilønna. De kan ha fått høyere lønn ved ansettelse, tillegg i lokale lønnsforhandlinger eller tillegg for kompetanse, ekstra ansvar eller lignende.

Lenkeblokk Icon Hvordan beregnes anslått lønnsglidning i forkant av de sentrale lønnsoppgjørene?

Vil du lese mer om tariffoppgjøret 2022?

Tariffoppgjøret 2022 er et hovedoppgjør. KS forhandler med LO Kommune, Unio, YS-K og Akademikerne. Forhandlingene starter i begynnelsen av april.