Lønnsutviklingen har vært ulik for lærere på ulike utdanningsnivåer. Derfor er det feil å si at lærere generelt har hatt en dårligere lønnsutvikling. 

De siste fem årene er stillingsgrupper med høyere utdanning, inkludert lærere, blitt prioritert i kommunene. Deres lønnsøkning i perioden har vært 14,5 prosent. Det er 0,4 prosentpoeng høyere enn frontfaget i industrien og enn kommunesektoren samlet. 

I rapporten med lønnsstatistikk fra Teknisk beregningsutvalg for inntektsoppgjørene (TBU) er kommunesektoren delt inn i «undervisningsansatte» og «øvrige ansatte». Denne inndelingen henger igjen fra den gang staten forhandlet lønn med lærerne, og gir liten mening med dagens lønnssystem i kommunene, som gir tillegg etter utdanningslengde.

Når «øvrige ansatte» i kommunene har hatt større prosentvis lønnsvekst enn «lærere» de siste årene, så er en viktigste grunnen at det er blitt mange flere med høyere utdanning blant de «øvrige ansatte». Særlig er det kommet inn mange sykepleiere. Kompetansenivået i kommunesektoren, særlig i helse og omsorg, har økt kraftig. Det er veldig bra, fordi kvaliteten på tjenestene blir bedre!

Høyere utdanningsnivå blant «øvrige ansatte» betyr at lønnsnivået og lønnsveksten blir høyere. De fleste lærere har allerede høyt utdanningsnivå og har derfor ikke hatt den tilsvarende veksten.

Men det vil endre seg. Fra i år uteksamineres lærere over hele landet fra 5-årig masterutdanning som grunnskolelærer. Det er en god nyhet for lærerne, skolen og kommunene. Det vi heve utdanningens og yrkets status. Og høyere utdanningsnivå vil automatisk heve lærerlønna. De får lønn på lektornivå, med en startlønn på 532.800 kroner.   

Vil du lese mer om tariffoppgjøret 2022?

Tariffoppgjøret 2022 er et hovedoppgjør. KS forhandler med LO Kommune, Unio, YS-K og Akademikerne. Forhandlingene starter i begynnelsen av april.