Statistisk sentralbyrås (SSB) tall viser at 17 prosent av lærerne mangler «godkjent lærerutdanning». Utdanningsdirektoratets GSI-tall viser at 4 prosent av lærerne mangler «relevant faglig og pedagogisk kompetanse».

«Relevant faglig og pedagogisk kompetanse» er kravet opplæringsloven stiller til lærere, og det er det KS og kommunene forholder seg til. Disse kravene, som presiseres i lovens forskrifter, oppfyller altså 96 prosent av lærerne.

Forskriftene til loven spesifiserer at de som skal undervise i skolen skal ha faglig og pedagogisk kompetanse i samsvar med kravene i rammeplanene for lærerutdanningene – eller tilsvarende pedagogisk kompetanse. Det er dette siste, tilsvarende pedagogisk kompetanse, Utdanningsforbundet hopper over i sin kampanje og sin argumentasjon.

KS mener at å tilsette lærere med «tilsvarende pedagogisk kompetanse» sikrer godt kvalifiserte lærere og et likeverdig tilbud til elevene. Men omlag 4 prosent mangler denne kompetansen, og det er en utfordring å rekruttere lærere en del steder. Derfor samarbeider KS og kommuner med staten og lærerorganisasjonene for å rekruttere til lærerutdanningen og læreryrket. KS vil både rekruttere flere med lærerutdanning og fortsette å bruke ressursene de med tilsvarende pedagogisk kompetanse utgjør. Utdanningsforbundet vil ha en snevrere definisjon av lærer enn det Storting og regjering har satt i lovverket. 

De fleste lærerne som i SSBs statistikk er definert som «lærere uten lærerutdanning» har høyere utdanning som inkluderer pedagogikk. Det kan være lærere med pedagogisk utdanning fra utlandet, eller med videreutdanning i spesialpedagogikk eller andre pedagogiske fag. Dette kommer fram i gjennomgangen forskere ved NTNU gjorde av de to statistikkene i fjor, på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

Vil du lese mer om tariffoppgjøret 2022?

Tariffoppgjøret 2022 er et hovedoppgjør. KS forhandler med LO Kommune, Unio, YS-K og Akademikerne. Forhandlingene starter i begynnelsen av april.