Det er riktig at funksjonærer og arbeidere i industrien hadde høyere lønnsvekst enn offentlig sektor i koronaårene 2020 og 2021. Industrien gikk ut over rammen partene i frontfaget hadde anslått begge disse årene, til sammen med 1 prosentpoeng. Kommunesektoren holdt seg imidlertid til frontfagsrammen. 

Det har vært stor usikkerhet i økonomien under pandemien, og det er det nå med krigen i Ukraina. Dette gjør det vanskelig å anslå lønnsutviklingen. Sammensetningen av arbeidsstyrken endres også når mange lavlønte permitteres, mens de med høyere lønn beholder jobben. Partene i privat sektor må gjøre alt de kan for å komme fram til et troverdig anslag for frontfagsrammen. 

To år er for kort tid til å sammenligne frontfaget i industrien med andre deler av arbeidslivet. Frontfaget skal være en norm for lønnsutviklingen, ikke et tak. Dette gir et visst handlingsrom, som også partene i kommunesektoren har brukt. Noen år ligger KS-området litt over, noen år industrien. De siste fem årene har lønnsveksten vært tilnærmet lik i industrien og i kommunesektoren (arbeidere og funksjonærer i industrien 0,2 prosent over).

Ser vi på perioden fra 2013, etter at Holden III-utvalgets rapport førte til endringer i modellen, ligger kommunesektoren samlet litt over industrien – 24,5 mot 23,1.

Vil du lese mer om tariffoppgjøret 2022?

Tariffoppgjøret 2022 er et hovedoppgjør. KS forhandler med LO Kommune, Unio, YS-K og Akademikerne. Forhandlingene starter i begynnelsen av april.