Til hovedinnhold

Utviklingsprosjekter

KS leder arbeidet med kommunale utviklingsprosjekter og utviklingsprosjekter initiert av staten. Brukernes behov står i sentrum for å gi bedre og mer fremtidsrettede tjenester til innbyggerne.

Artikler

Felles journalløft for kommunerFoto: Illustrasjon: Wemake

Felles journalløft for kommuner

Felles kommunal jorunal skal realisere målbildet om én innnbygger - én journal. Målet er at informasjonen den enkelte helsearbeider trenger lett blir tilgjengelig i de verktøyene de bruker til daglig.

DigiHelsestasjonFoto: Illustrasjon: Helsenorge

DigiHelsestasjon

DigiHelsestasjon er en meldingstjeneste mellom helsestasjons- og skolehelsetjenesten og innbygger. Her kan innbygger på en sikker og trygg måte sende og motta meldinger, få oversikt over avtaler, motta varslinger og få tilgang til relevant informasjon.

SkoleSecFoto: N/A

SkoleSec

I prosjektet «SkoleSec» har kommuner og fylkeskommuner gått sammen om å styrke arbeidet med personvern og informasjonssikkerhet knyttet til digitalt læringsmiljø. Målet er bedre ivaretakelse av personvern og informasjonssikkerhet.

Læringsanalyse i skolenFoto: Shutterstock

Læringsanalyse i skolen

Mange digitale læringsressurser produserer og samler inn data når elevene bruker dem. Analyse av slike aktivitetsdata kan brukes til å tilpasse undervisningen, men det er mange hensyn å ta.

Deling av inntekts- og skatteopplysningFoto: Illustrasjon: Oslo kommune

Deling av inntekts- og skatteopplysning

Deling av data mellom Skatteetaten og kommuner vil forenkle saksbehandling og gjøre det enklere for innbygger. Nå jobber KS og Skattetaten med å gi kommunene tilgang innenfor fem prioriterte områder.

Fiks registerFoto: Scanstock

Fiks register

Gjennom Fiks register får kommuner og fylkeskommuner tilgang til folkeregisteret og andre nasjonale registre som er sentrale i saksbehandling.

DigiBarnevernFoto: Siv Dolmen

DigiBarnevern

Digitalisering i det kommunale barnevernet gir nye muligheter for å utvikle tjenesten, og skal bidra til raskere og bedre hjelp til barn og unge som trenger det.

E-helseFoto: Anders Martinsen

E-helse

Ved å bruke teknologi i helse- og omsorgstjenesten får vi effektive og trygge helsetjenester som ivaretar innbyggernes behov.

Klart språk i kommunesektorenFoto: Bly

Klart språk i kommunesektoren

Ta tak i tekstene – bli en klarspråkskommune! Én av tre forstår ikke innholdet i offentlig informasjon. Dette er et demokratisk og et økonomisk problem. Søk om støtte, delta på kurs og få hjelp til klarspråksarbeid i din kommune.

DigihjelpenFoto: Feber Design

Digihjelpen

Denne netthåndboken er ment som hjelp til kommuner som ønsker å utvikle eller videreutvikle veiledningstilbud i grunnleggende digital kompetanse for sine innbyggere. Her finner du tips og råd for etablering og utvikling av et kommunalt veiledningstilbud.

Fiks digiordenFoto: Bly

Fiks digiorden

Fiks Digiorden er et styringsverktøy som hjelper kommunen å drive god informasjonsforvaltning. Styringsverktøyet kan brukes til å sikre et strategisk eierskap til kommunens informasjonsforvaltning og investeringer på digitaliseringsområdet.

VelferdsteknologiFoto: Illustrasjon: Wemake

Velferdsteknologi

Velferdsteknologi handler om å gi personer med hjelpebehov bedre livskvalitet, økt trygghet og større mulighet til å klare seg på egenhånd.

Mer om digitalisering

Foto: Shutterstock

Utfordringer knyttet til digitalisering i kommunesektoren

KS har utredet hvordan utfordringene knyttet til digitaliseringen av kommunal sektor best kan håndteres fremover. Utredningen har tydeliggjort hvilke oppgaver som bør håndteres på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.

Foto: Feber Design

Organisere veiledningstilbudet

Nå skal dere i gang med å etablere og organisere kommunens Digihjelpen-tilbud(veiledningstilbud) og det er flere faktorer dere må ta stilling til.

Foto: Gamst design

Personvern og sikkerhet

Det er viktig å ivareta personvern og informasjonssikkerhet i veiledningstilbudet. Når man veileder innbyggere om bruk av ulike digitale tjenester, får man ofte tilgang til personopplysninger, i noen tilfeller sensitive personopplysninger, om innbyggeren.

Foto: KS

Leverandørdialog for felles journalløft

KS og Leverandørutviklingsprogrammet (LUP) samlet over 200 personer fra kommuner, fylkeskommuner og journalmarkedet til dialog om felles journalløft. Aldri før er det gjennomført en lignende møteplass for leverandører og kommuner.

Foto: Feber Design

Markedsføring av veiledningstilbudet

Når tilbudets innhold, form og målgruppe er klar, er det viktig å tenke på hvordan man skal gjøre tilbudet kjent, både internt i kommunen og eksternt til innbyggerne

Foto: Feber Design

Tips og råd til deg som veileder

Det er forskjell på å selv ha grunnleggende digital kompetanse og å veilede andre i grunnleggende digital kompetanse. Vi har samlet noen enkle tips og råd til deg som veileder.

Les flere artikler

KONTAKT