Når tilbudets innhold, form og målgruppe er klart, må det gjøres kjent!

Både de innbyggerne som er aktuelle deltakere og aktuelle personer og avdelinger i kommunen må informeres.

En vellykket markedsføring innebærer at dere

 • setter navn på tilbudet, og ulike navn på ulike tilbud.
 • sørger for at kommuneorganisasjonen og ledelsen er informert, slik at flere kan bidra til god deltakelse og et godt tilbud.
 • gjør tilbudet kjent i målgruppa slik at flest mulig kan delta og få økt sin digitale kompetanse.

Navn på tilbudet

 • Velg et navn som lett oppfattes og forstås av målgruppene for tilbudet.
 • Tenk på hvilke assosiasjoner navnet kan gi og hvem som er målgruppene.
 • Sett gjerne ulike navn på tilbudet dersom målgruppene og innholdet i tilbudet for de ulike målgruppene er ulikt.
 • Dersom dere for eksempel har laget et veiledningstilbud for unge så kan det være lurt å bruke et annet navn på dette enn for eksempel «datakurs», som kanskje appellerer mer til en eldre målgruppe enn en yngre målgruppe.
 • Når hvert tilbud har sitt eget navn og «profil» bør det også speiles i materiell og markedsføringskanaler.

Gjør tilbudet kjent i kommuneorganisasjonen

Når tilbudet er ferdig, bør det gjøres kjent og markedsføres også internt i kommunen. På den måten kan flere bidra til rekruttering av deltakere, de kan være med på å gjøre tilbudet bedre, og de kan bidra til godt omdømme og samarbeid med andre aktører.

Ansatte og frivillige som arbeider med veiledningstilbudet er viktige ambassadører for å gjøre tilbudet kjent i sine nettverk og til innbyggerne de møter.

Tjenesteområder som kan ha fordel av tilbudet, som kan bidra i tilbudet, eller som har tett kontakt med innbyggerne og målgruppene. Dette kan for eksempel være helse og omsorg, voksenopplæringen, NAV, servicesenter/innbyggertorg, skoler, eldreråd, bibliotek og frivilligsentral.

Gjennom forankringsarbeidet er sannsynligvis kommunens ledelse kjent med tilbudet, men de har kanskje ikke oppdatert innsikt i hva som ble «sluttproduktet». Både folkevalgte og administrative ledere kan bidra til å skape blest om tilbudet og gjøre det kjent.

Når flere tjenesteområder får mer informasjon om veiledningstilbudet og hva man ønsker å oppnå kan det utvikles nye samarbeid. For eksempel at NAV kan bistå med kurs på sine digitale tjenester, eller at servicekontoret deler erfaringer med NAV om hva innbyggere ofte spør om og opplever som krevende.

Mange kommuner arbeider med digitalisering av innbyggerrettede tjenester, og det bør være kontakt mellom de som arbeider med digitalisering og de som arbeider med veiledningstilbudet. De som arbeider som veiledere kan gi innspill til utforming av digitale tjenester med tanke på at innbyggere har ulik digital kompetanse.

Oppdatert informasjon bør være tilgjengelig på kommunens nettside og i sosiale medier, samt på eventuelt intranett eller interne nyhetsbrev. Skriv kort om innhold og målgruppe, kontaktperson og hvor man kan finne mer informasjon (hjemmesidene).

Dersom kommunen din har en egen kommunikasjonsavdeling eller kommunikasjonsansvarlig, kan du gjerne rådføre deg med denne for å finne frem til riktige kommunikasjonskanaler og planlegge hvordan tilbudet skal gjøres kjent internt.

Markedsføring av tilbudet til innbyggerne og målgruppene

Det aller viktigste er at innbyggerne og målgruppene får vite om veiledningstilbudet, og at de forstår at de kan ha nytte og glede av å delta.

Erfaringer fra kommuner som har etablert veiledningstilbud er det lønner seg å benytte flere kanaler, både analoge og digitale.

Det er ikke ett markedsføringstiltak alene som virker bedre enn andre, men heller summen av flere ulike kanaler.

Tenk på hvilke steder, møteplasser og arenaer målgruppene benytter seg av. Da kan du sørge for at det nettopp på disse møteplassene er informasjon tilgjengelig, og gjerne slik at de som arbeider der kan bidra i markedsføringen.

Hvis det er arenaer med fastsatt tidspunkt – for eksempel møter i pensjonistforeningen – så kan det være fint å delta på et møte for å informere om tilbudet.

Dersom det er åpne møteplasser – som for eksempel bibliotek – kan det være informasjon tilgjengelig, og de som arbeider i biblioteket kan bidra i markedsføring og rekruttering.

Ulik markedsføring av ulike tilbud

Ettersom veiledningstilbudet kan ha flere målgrupper som kan ha ulike behov, kan det være nødvendig å tilpasse markedsføringen til de ulike målgruppene.

Tenk over

 • Hvordan omtaler vi tilbudet og innholdet
 • Hvilke kanaler og steder deler vi informasjon om tilbudet

Dersom kommunen har identifisert både unge, eldre og fremmedspråklige som målgrupper for sitt veiledningstilbud kan det være nødvendig med litt ulik markedsføring og benyttes ulike kanaler og arenaer for å gjøre tilbudet kjent.

Markedsføringsmateriell

Det bør lages materiell til markedsføring (for eksempel logo, plakater, roll-ups, brosjyrer, flygeblader etc.) som kan henges opp og deles ut både analogt og digitalt.

En del kommuner har laget en grafisk profil og markedsføringsmateriell for veiledningstilbudet på egenhånd. Noen kommuner har leid inn design- eller reklamebyråer for å få hjelp til dette. Det går også an å kontakte videregående skoler som har yrkesfaglinjer som f.eks. Medier og kommunikasjon eller Kunst, design og håndverk, og undersøke om det er elever som kan bidra i arbeidet med å lage grafisk profil og markedsføringsmateriell.

Illustrasjoner til bruk i markedsføringen

Designbyrået Alo har laget illustrasjoner som KS har kjøpt og som kommuner kan brukes gratis og fritt i sin markedsføring av veiledningstilbud. Bildefiler i png-format. Klikk på lenken, høyreklikk på bildet og velg «Lagre bildet som»​.

Mann - gjennomsiktig/uten bakgrunn

Mann - grå bakgrunn

Kvinne - gjennomsiktig/ uten bakgrunn

Kvinne - grå bakgrunn

Digitale flater - gjennomsiktig/ uten bakgrunn

Digitale flater - grå bakgrunn

Dere kan også laste ned alle illustrasjonene i EPS-format. Eps-filene egner seg best til bruk på flater som skal printes, da filene kan forstørres uten å miste kvalitet.

Et annet tips kan være å sjekke ut  noen av bildedatabasene på nett til markedsføringen. Shutterstock.com og Adobestock er eksempler på bildedatabaser hvor man  kan kjøpe bilder eller illustrasjoner.

 

Eksempler på markedsføringstiltak som andre kommuner har benyttet:

 • Lage flygeblader, plakater, brosjyrer, roll-ups etc. med informasjon om tilbudet.
 • Heng opp plakater og del ut flygeblader på de aktuelle arenaene som dere tror målgruppen benytter og besøker. For eksempel biblioteket, kafeer, helsestasjoner, fastlegekontorer, matbutikker, elektronikkbutikker, frisørsalonger, skoler, barnehager, eldresentre, rådhuset, NAV osv.
 • Publisere informasjon om tilbudet på kommunens hjemmeside. Dersom tjenesteområdet som gir tilbudet har egen hjemmeside bør informasjon om tilbudet også publiseres der.
 • Lag minivideoer der dere informerer kort om tilbudet, hva det inneholder, hvor det foregår og hvem som er målgruppen og del disse på relevante digital flater.
 • Publisere informasjon om tilbudet på kommunens Facebook-side. Det kan for eksempel være innbyggere som er på Facebook, men som fortsatt mangler grunnleggende digital kompetanse eller kanskje familie, venner eller bekjente fanger opp tilbudet og tipser videre til bekjente som har behov for et slikt tilbud.
 • Vise informasjon om veiledningstilbudet på informasjonsskjermer, dersom kommunen har det.
 • Dele ut flygeblader og informere om tilbudet på lokale kjøpesentre, skoler, eldresenter, språkkafeer, osv.
 • Ta kontakt med lokalavisen og få hjelp til å lage en reportasje om tilbudet.
 • Sett inn annonser i lokalavisen.
 • Få hjelp av innbyggere som benytter tilbudet til å informere videre om tilbudet i sine kretser
 • Pop-up stand rundt om i kommunen der man gir litt enkel veiledning og informerer om tilbudet.
 • Invitere dere med på ledermøter og møter i andre tjenesteområder i kommunene for å informere om veiledningstilbudet, behovet for tilbudet, innholdet i tilbudet og målgruppene for tilbudet
 • Ta kontakt med lokale frivillige foreninger og gi informasjon om tilbudet og undersøk hvordan dere eventuelt kan samarbeide om å gjøre tilbudet kjent for målgruppene. Kanskje vil de frivillige også kunne bidra inn i tilbudet?  Dersom det er frivillige foreninger som driver tilbudet alene blir  viktig å koordinere og samarbeide med kommunen for å gjøre tilbudet kjent og man bør undersøke på hvilken måte kommunen kan bidra inn i tilbudet.

Eksempel fra Askim kommune

Da Askim kommune startet opp sitt veiledningstilbud våren 2018, gjennomførte prosjektgruppen en rekke tiltak for å gjøre veiledningstilbudet kjent for innbyggerne. Deres erfaring var at det ikke var nok å sette sammen et tilbud, de måtte også legge ned en del arbeid for å gjøre tilbudet kjent for innbyggerne.

Askim kommune gikk bredt ut i sin markedsføring. De lagde gensere og t-skjorter med logo og navn på tilbudet, dette brukte veilederne både når de gjennomførte veiledning og når de reklamerte for tilbudet. De lagde brosjyrer med informasjon om kurstilbudet sitt, roll-ups som de hadde stående fast i nærheten av biblioteket og servicesenteret. De stod på stand det på det lokale kjøpesenteret og fortalte om tilbudet. De annonserte i lokalavisen, fikk en egen reportasje om tilbudet i lokalavisen og de informerte om tilbudet på Facebook, hjemmesider og infoskjermer i kommunen. De lagde til og med en utstilling i inngangspartiet til rådhuset. Summen av tiltakene så ut til å fungere. Det var også Askim sin opplevelse at når deltakerne først kom på kurset så spredte de informasjonen videre i sine nettverk. Høsten 2018 var det fulle kurs og ekstra kurs måtte settes opp.

Les mer om tilbudet til Askim og se deres presentasjon på eKommune-konferansen 2018.