Til hovedinnhold

Digitalisering i helse- og omsorgsektoren (e-helse)

Ved å bruke teknologi i helse- og omsorgstjenesten får vi effektive og trygge helsetjenester som ivaretar innbyggernes behov.

Artikler

Kommunal sektors ambisjoner på e-helseområdet

KS har sammen med kommunene plukket ut fem e-helseområder som vil gi gevinster i form av bedre pasientsikkerhet og økt kvalitet i årene fremover. Se filmen og få med deg hvilke e-helsesatsninger som bør prioriteres først.

Innbyggertjenester

Innbyggertjenester skal gi innbygger enklere tilgang på relevant helseinformasjon, og gjøre det mulig å samhandle med helsepersonell i kommunene på en trygg og sikker måte.

Legemiddelområdet

To av fem avvik i kommunen er knyttet til legemiddelfeil. Digitalisering av legemiddelområdet er nødvendig for å sikre riktig legemiddelbruk og øke pasientsikkerheten.

Velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging

Bruk av teknologi i digital hjemmeoppfølging kan øke brukerens selvstendighet og mestring, samtidig som det frigjør tid for helsepersonell.

Digitale fellesløsninger

Digital fellesløsninger vil bidra til økt effektivitet og pasientsikkerhet.I tillegg vil det gi innbygger og næringsliv mer helhetlige, sikre og kostnadseffektive tjenester.

Digital samhandling

Digital samhandling er digitale tjenester og plattformer som knytter helse-Norge sammen og som gir trygg og effektiv deling av helseinformasjon mellom helsepersonell og innbygger.

Samstyring e-helse

Stat og kommunen må samarbeide som likeverdig parter for å lykkes med nasjonale e-helseløsninger. Løsningene må utvikles i fellesskap og understøtte visjonen om gode sammenhengende tjenester.

Kommunal portefølje

Kommunal portefølje viser aktivitetene som må til for nå målene på e-helseområdet.

KS kompetansenettverk for e-helse (KS e-Komp)

KS kompetansenettverk for e-helse (KS e-Komp)

KS kompetansenettverk for e-helse hjelper kommunesektoren med å ta i bruk nasjonale e-helseløsninger, et arbeid som tidligere ble ivaretatt av KomUT.

Kommunenettverk for velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging

Kommuner som skal innføre velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging, kan få støtte av et nyetablert kommunenettverk. Alle landets regioner har egen koordinator i nettverket.

Mer om e-helse

Kommunenes e-helsekostnader er undersøkt

På oppdrag for KS har Oslo Economics og Bearingpoint undersøkt kommunenes e-helsekostnader, og foreslått verktøy for innsamling og analyse av kostnader. Det er også undersøkt hva som hemmer kommuner i arbeidet med å innføre e-helse.

Interimstyre for KS Digitale Fellestjenester AS

KS' Hovedstyre har nå oppnevnt et interimstyre for det nye aksjeselskapet KS Digitale Fellestjenester AS. Erik Hansen, direktør eHelse i Helse Vest RHF, blir styreleder og får blant annet med seg Harald Danielsen og Gro Jære.

Teknologi kan bremse etterspørselen etter personell

Helseteknologi som gjør at flere kan bo hjemme og klare seg selv, er et viktig tiltak for å dempe etterspørselen etter helsepersonell. Flere innbyggere ønsker seg det, likevel går overgangen til digital hjemmeoppfølging sakte.

Bred støtte til ny løsning for felles journalløft

I dag mangler helseansatte i kommunen enkel tilgang til relevant pasientinformasjon når de trenger det. -Det må løses og det haster, mener et flertall av dem som har gitt tilbakemelding på styringsdokument for felles journalløft.

Digitalisering vil gi bedre barnevern

Nye digitale løsninger skal, sammen med barnevernsreformen og ny barnevernlov, bidra i arbeidet med å løfte kvaliteten i barneverntjenesten. For å lykkes er det viktig med god kjennskap til de digitale mulighetene og en plan for hva man ønsker å oppnå.

Kommunene må anskaffe og ta i bruk nytt fagsystem

For å kunne ta i bruk nye digitale fellesløsninger utviklet av DigiBarnevern-prosjektet, må kommunene anskaffe og innføre nytt fagsystem.

Les flere artikler

KONTAKT