Digitalisering i helse- og omsorgsektoren (e-helse)

Ved å bruke teknologi i helse- og omsorgstjenesten får vi effektive og trygge helsetjenester som ivaretar innbyggernes behov.

Om e-helse

Om e-helse

E-helse handler om å utnytte de teknologiske mulighetene slik at vi får bedre, mer effektive og sikrere helse- og omsorgstjenester.

Hva gjør KS?

Hva gjør KS?

KS fremmer kommunenes interesser, deltar i nasjonale prosjekter og støtter kommunene i digitaliseringsarbeidet.

KS kompetansenettverk for e-helse (KS e-Komp)

KS kompetansenettverk for e-helse (KS e-Komp)

KS kompetansenettverk for e-helse hjelper kommunesektoren med å ta i bruk nasjonale e-helseløsninger, et arbeid som tidligere ble ivaretatt av KomUT.

Alt for mange feil skjer i dag på grunn av mangel på samhandling. Årsaken er fragmenterte IT-løsninger som ikke er rigget for informasjonsdeling mellom helsepersonell som jobber sammen om innbyggernes behov.
Kristin Weidemann Wieland, direktør i KS

- Hadde de hatt tilgang til samme journalsystem kunne de fanget opp dette tidligere

I Norge må ofte pasienten selv være bærer av egen helseinformasjon. Sykehuset og fastlegen vet ikke det samme om oss. For Elisabeths mamma fikk mangelen på samhandling mellom helsetjenestene i kommunen og mellom sykehus og kommune alvorlige konsekvenser.

Status Helseplattformen

Status Helseplattformen

Målbildet om å realisere “Én innbygger – én journal” har et tidsperspektiv frem mot 2040, men i Midt-Norge er arbeidet kommet langt og Helseplattformen har ansvaret for innføring av en ny, felles løsning i midtnorske sykehus og kommuner.

Mer om digitalisering

Høringssvar om endringer i pasientjournalloven

HØRING

Høringssvar om endringer i pasientjournalloven

KS er uenig i de vikemidlene staten foreslår som endringer i pasientjournalloven. Blant annet er KS kritisk til at staten gis vide fullmakter til å pålegge kommunene å ta i bruk nasjonale e-helseløsninger.

Digitale løsninger for bedre kontroll med importsmitte

Digitale løsninger for bedre kontroll med importsmitte

Importsmitte er en av årsakene til at smittetrykket i Norge har gått i bølger. Fiks innreise er en ny tjeneste som vil gjøre det enklere for kommunene å følge opp at personer som kommer til Norge overholder karantenebestemmelser.

- Nyttige innspill fra dialogmøtene i mai og juni

- Nyttige innspill fra dialogmøtene i mai og juni

Samarbeidsprosjektet Felles kommunal journal har gjennomført involverings- og dialogmøter med sentrale interessenter. Innspill og synspunkter fra dialogmøtene ga nødvendige justeringer og innspill til forbedringer i det fremlagte 0,4 løsningsforslaget.

Kommunale kontaktpersoner for Felles kommunal journal

Kommunale kontaktpersoner for Felles kommunal journal

Samarbeidsprosjektet Felles kommunal journal (FKJ) har opprettet kontaktpersoner i kommune og fylke for å sikre informasjonsdeling, dialog og forankring. Finn ut hvem som er din kontaktperson for arbeidet med Felles kommunal journal.

Regjeringen som ulv i fåreklær

KRONIKKER

Regjeringen som ulv i fåreklær

Med regjeringens forslag til endringer i Pasientjournalloven tas øremerking av kommunenes frie inntekter til et nytt nivå. Nå skal kommunene også betale for statens egne IKT-løsninger.

Ny versjon av Velferdsteknologiens ABC

Ny versjon av Velferdsteknologiens ABC

Ny versjon av Velferdsteknologiens ABC er klar, med fem emnehefter og arbeidshefte. Det kommer også en ressursbank med henvisninger til kvikk-guider, rapporter og videoforelesninger som støtte til heftene. Tilhørende e-læringskurs blir klart høsten.

Les flere artikler

KONTAKT