Fagbrev på jobb er en ordning som gir ansatte mulighet til å ta utdanning mens de jobber. De drar nytte av sin allerede opparbeidede praksis og erfaring, og får anledning til en fullverdig opplæring med fagbrevet i den andre enden. Det gir økt kompetanse i tjenestene, og bedre kvalitet for brukerne.

Lenkeblokk Icon Veileder: Fagbrev på Jobb

Kommunene sier selv at den viktigste strategien de har for å få nok kompetanse i sektoren framover, er å videreutdanne egne ansatte. Å satse på dem som allerede er ansatt, er en god investering både for virksomheten, for den ansatte selv og ikke minst for dem som bruker tjenestene.

KS har sammen med Fagforbundet og Delta laget en veileder som vi håper skal motivere og inspirere flere virksomheter til å ta ordningen i bruk. Med et godt partssamarbeid lokalt, kan vi sammen jobbe for å utvikle kompetansen hos de ansatte, slik at vi møter innbyggernes behov også i åra framover.

Kompetanseutvikling må forankres på arbeidsplassen. Så må vi ha gode ordninger som støtter opp under det. Ansvaret for kompetanseutvikling ligger både hos arbeidsgiver, som skal tilrettelegge for at det er mulig, og hos den ansatte selv, som må investere tid og interesse i å fullføre et utdanningsløp.

For nærmere informasjon om tilbudet i din kommune henvises til den aktuelle fylkeskommunes nettsider. Partenes veileder gir en kort innføring av roller og ansvar, og spesielt det som må skje på den enkelte arbeidsplass for å lykkes.